Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
WERVING VOORLICHTING SELECTIEWERVING VOORLICHTING SELECTIE
WERVINGSBROCHURE 0VER EEN LOOPBAAN BIJ DE RIJKSPOLITIE

Als je een baan wilt met zekerheid voor later, maar niet 8 uur per dag tegen 4 muren aan wilt kijken; als je meer op sportiviteit en activiteit gesteld bent dan op je gemak; als je veel afwisseling zoekt en contact met allerlei mensen; als je van improviseren houdt, van dingen zèlf aanpakken, dan moet het politiewerk je boeien. Dan wil je zeker méér weten over een baan bij het Korps Rijkspolitie. Kijk dan verder op deze site en beleef hoe het was, als eerste kennismaking.

Om misverstanden te voorkomen: Er was Rijkspolitie en er was Gemeentepolitie. De gemeentelijke politiekorpsen opereerden in ongeveer 125 gemeentes met meer dan 25000 inwoners. Het Korps Rijkspolitie had de rest van Nederland als werkterrein en verder het luchtruim boven Nederland, de bevaarbare rivieren en meren, de autosnelwegen, de duinen en bossen en stranden.

De opleiding

Flink er tegenaan'......Zorgen voor een daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en hulp verlenen aan hen die deze behoeven'
Volgens deze plechtige woorden uit de politiewet, is dit de taak van iedere politieman.
Op de Rijkspolitiescholen in Apeldoorn en Horn (Limburg)zal je al snel duidelijk worden waar 't eigenlijk op neer komt. En dat je in één jaar veel en hard moet leren om goed op de praktijk te zijn voorbereid. 
Je moet mentaal op je taak zijn ingesteld, ook dat is een leervak. Je moet straks een flinke portie wetskennis hebben. Weten hoe het hele politie-apparaat werkt. Hoe je moet optreden. Bij misdrijven, burenruzies, verkeersproblemen, ongevallen, overvallen, invallen. Hoe je met wapens omgaat. Hoe je EHBO toepast.... en werk de lijst maar af. Een Rijkspolitieman moet werkelijk all-round zijn. Dat houdt natuurlijk ook in dat hij lichamelijk zijn mannetje staat. Daarom zijn op het barstensvolle lesrooster de studie- en sporturen goed in evenwicht.

Dit zijn de vakken:

 • Persoonlijkheidsvorming;
 • Maatschappelijke vorming;
 • Staatsinrichting;
 • Politieorganisatie;
 • Strafrecht;
 • Strafvordering;
 • Opsporingsleer;
 • Praktisch politieoptreden;
 • Verkeer;
 • Bijzondere Wetten (Jachtwet, vogelwet, warenwet, Drank- en horecawet, Opiumwet, enz);
 • Het opmaken van Processen-verbaal, Rapporten;
 • Nederlandse taal;
 • Schieten;
 • Exercitie;
 • Wapenleer;
 • Eerste Hulp Bij Ongelukken;
 • Lichamelijke Opvoeding (waaronder zwemmen, athletiek, boksen, judo)

Zomaar een dag

07.00 uur Reveille;
07.30 uur Appèl;
08.00 uur Zwemmen;
09.00 uur Ontbijt;
09.30 - 12.30 uur Theorie;
12.30 uur middagmaaltijd;
13.30 - 16.00 uur Theorie en praktische oefeningen;
16.00 - 17.00 uur Sport;
17.30 uur Avondmaaltijd;
18.00 - 20.00 uur Vrij;
20.00 - 22.00 uur Studeren;
22.30 uur Lichten uit.

Totaal 40 lesweken van 38 uur, klassen van 25 man.

Discipline met een kleine d. 

Bij woorden als reveille, appèl en exercitie denk je algauw aan kazernachtige toestanden.
Maar dat valt erg mee. Je moet niet vergeten dat een druk studieprogramma met zo'n 400 mensen om een ordelijk verloop vraagt.
Bovendien is een beetje discipline best bevorderlijk voor de teamgeest en de collegialiteit. Ook in de praktijk zul je vaak in teams en 'op de klok' moeten werken.

Jezelf kunnen zijn 

Je deelt je kamer met één of twee collega's.De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.Je kunt er op uit in een bosrijke omgeving. Er is een kantine en er zijn ontspanningsruimten.Je kunt sporten. Kortom, er is gelegenheid genoeg om in de vrije tijd jezelf te kunnen zijn.

Het Politiediploma

De opleiding voor het Politiediploma is vereist
voor iedere politieman. Ook voor de latere specialisten. Binnen het studiejaar worden na ca. 4 maanden schriftelijke en na ca 8 maanden (mondeling) een test afgenomen. Dit om tijdig te kunnen beoordelen of er kan worden doorgegaan naar het eindexamen. Dit examen omvat vanzelfsprekend een theoretisch- en een praktisch gedeelte

Na het examen: wachtmeester!

En dan....

De praktijk.

Landgroepen, basis van de RP

Als je het diploma hebt behaald, ga je vrijwel zeker als wachtmeester bij een landgroep beginnen. Als het even kan in de omgeving van je woonplaats. Die landgroepen, waarbij de meeste RP-mensen werken, vormen de basis van het Korps.

Je doet er enorm veel ervaring op, die ook van belang is voor een eventuele specialistische functie later. Je haalt er je rijbewijs (als je dat nog niet hebt). En je kunt er geleidelijk aan beginnen met de studie voor het z.g. B-diploma.

Wennen aan een hoofdrol

Kijk - dit is een groot verschil met je collega in de grote stad: je geeft geen enkele 'zaak' uit handen. Je blijft er van a tot z bij betrokken, waar nodig bijgestaan door specialisten, zoals rechercheurs , technische experts of verkeersdeskundigen. Je zult er vertrouwd mee raken om een hoofdrol te spelen in stukken van velerlei aard.

Teamwork met goed gereedschap

Het aantal mensen in zo'n landgroep verschilt sterk. Laten we zeggen van 8 tot 18. Hoewel je vaak als solist optreedt, is teamwork toch hoofdzaak.

Verkeerscontroles, recherche-acties, evenementen, alarm. Zo'n groep beschikt natuurlijk over een mobilofoon-installatie, wegbebakeningsmate-riaal, een verhoor-ruimte en tal van andere hulpmiddelen. Het rijdend materieel is up to date. Je kent ze wel: de blauwe Groeps Surveillance Auto met allerhande apparatuur, de blauwe 'kever' en de ULM (lichte motorfiets). Vaak is er ook nog een onopvallende wagen in gebruik voor recherchetaken.

Een man die alles kan

Tenminste, zo wordt een RP-man gezien. In het stadje, in de streek waar hij werkt. Da's een man die alles kan. Jij. Je moet een jarenoude burenruzie kunnen bijleggen. Je moet gecompliceerde aanrijdingen kunnen analyseren. Je moet gestolen goed, dat toch niet gedijt, weer terug kunnen bezorgen. Je moet Jantje van drie, die gevallen is, weer kunnen laten lachen. Je moet vechtersbazen in een café als vrienden uit elkaar kunnen laten gaan. Je moet, ook bij een kermis of een wielerwedstrijd, gewoon het verkeer op gang kunnen houden. Kortom, er wordt van alles van je verwacht. En je doet wat je kunt. Als vraagbaak, scheidsrechter, rechercheur, verkeersregelaar, vertrouwensman ... als mens.

Specialisten moeten er ook zijnWe zeiden het al: de landgroepen vragen veruit het meeste personeel. Allround RP-mannen op het meet* veelzijdige werkterrein binnen het Korps. Mtiar ook de gespecialiseerde diensten hebben steeds meer mensen nodig. Als je graag bij zo'n dienst wilt, dan is dat in principe mogelijk. Tijdens je landgroep-periode blijkt vanzelf of je een bijzondere aanleg of ambitie hebt, bijvoorbeeld voor verkeer of recherche. Dan kun je dat doel bereiken via een aanvullende opleiding op één van de specialistische cursussen.
Wat betreft die 'speciale diensten' - we geven je hierna graag een beknopt overzicht van wat ze zoal doen.

De Algemene Verkeersdienst

Waakt over de autosnelwegen in ons hele land. Je begrijpt dat daarbij het berichtencentrum en de alarmcentrale in Driebergen een rol van vitaal belang spelen. Van hier uit worden de RP-mannen gedirigeerd naar ongevallen, files, verkeersmisdrijven. In hun nogal spectaculaire oranje-witte sportieve wagens en op hun motoren werken zij mee om kettingbotsingen te voorkomen, bemiddelen zij snel bij eerste hulp, voeren controles uit en
sporen gevaarlijke technische gebreken op. Er is een speciale ongevallendienst, die Jammer genoeg
steeds vaker moet uitrukken. Onder het motto 'beter voorkomen dan genezen' voorkomt de AVD toch veel ongelukken.

Materieel: 600 cc kuipmotoren en de bekende oranje-witte surveillancewagens.De technische afdeling spoort gebreken op.Rukt uit bij ongevallen. en verleent specialistische hulp aan alle andere RP diensten die daaromvragen.Een TPW (Technische Patrouille Wagen) heeft zo de nodige gereedschappen aan boord, hydraulischeper, noodaggregaat, brandblussers, dreggen,herkenningsmateriaal,foto-apparatuur, maar ook eenbus krijtpoeder om remsporen te bestrooien diegefotografeerd moeten worden.

 

De Verkeersschool

Op de Varenkamp te Bilthoven krijgt iedere aankomende verkeerssurveillant een gedegen opleiding.
Enkele vakken: Een voortgezette cursus motor- en autorijden, inclusief slip- en bochtentechniek;
Verkeerswetgeving, optreden bij ongevallen en Fotografie.
Voor de TPW bemanning is er nog een aparte autotechnische vakopleiding.

 

De verkeersgroep 

Dag en nacht in touw om de veiligheid op deweg te helpen bevorderen, Al surveillerend houdenzij toezicht op het verkeer, verlenen hulp, grijpenin bij overtredingen en voeren verschillende controlesuit.

De Rechercheschool

Aankomende rechercheurs van de Rijks- en Gemeentepolitie krijgen hun opleiding aan de rechercheschool in Wolfheze. Een indruk van het
studieprogramma: juridische vakken, strafrecht en strafvordering, criminele tactiek, opsporingsleer, criminalistiek, gerechtelijke geneeskunde.

De Recherchegroep

Bij moord, brand, diefstal en vermissing, inbraak, uitbraak of vervalsing, altijd kan de landdienst een beroep doen op de recherchegroepen.
Daar beschrikt men over een documentatiesysteem dat goede diensten kan bewijzen bij de op sporing van daders. Hierbij wordt nauw contact onderhouden met nationale- en internationale politie-instanties. De tactische recherche houdt zich dus bezig met het opsporingswerk.

De technische recherche daarentegen is meer ingespeeld op het vastleggen van sporen op bijv. wapens en brandkasten. Identificatie van vingerafdrukken en het opsporen van alle getuigen. Zij beschikken over technische en fotografische apparatuur.

In bijzondere gevallen kan hulp worden ingeroepen van de OOB. (Onderasfdeling Opsporings Bijstand) van het ministerie van Justitie, waar
men over uitgebreide laboratoria beschikt.

 

 

De Rijkspolitie te Water

Schipper van de RP houden toezicht op de
scheepvaart op al het vaarwater dat Nederland rijk
is. Rijn en Maas, Waal en IJssel, maar evengoed de
Friese meren en Zeeuwse stromen. Treden op bij
misdrijven en aanvaringen, signaleren technische
mankementen en verrichten in het algemeen de
politiedienst te water.

Voor de vele Nederlandse, Franse, Duitse en
Belgische binnenschippers is de Rijkspolitieman een
graag geziene collega op het water. Zij die bij deze
dienst worden geplaatst hebben over het algemeen
ervaring op de binnenvaart.

De Bereden Groep

In enkele districten opereert een bereden groep.
RP-mannen te paard surveilleren in bossen, duinen
en op het strand. Ook kunnen zij een vaardig
handje helpen bij sportevenementen, festiviteiten
e.d. Eens per jaar, op Prinsjesdag, rust op hen de
eretaak van het escorteren van de Gouden Koets.

 

 

 

 

De Dienst Luchtvaart

Heeft een beveiligingstaak op de luchthavens.
Rechercheurs surveilleren daar en controleren te-
vens op het bezit van verboden wapens, explosieven, drugs enz.
De vliegdienst heeft vrijwel zonder onderbreking haar
twee Cessna's in de lucht. Voornamelijk boven de autosnelwegen.
In samenwerking met de Algemene Verkeersdienst wordt zo het snelverkeer nauwlettend in de gaten gehouden.
Vanuit de lucht krijgt het berichtencentrum de meldingen door, waarna de landdienst kan ingrijpen.

Met behulp van luchtfotografie bereikt de vliegdienst
opmerkelijke resultaten bij het registreren en rconstrueren van misdrijven van velerlei aard.

De Mobiele Eenheid

Iedere Rijkspolitieman maakt zo nu en dan deel
uit van de Mobiele Eenheid. Zo'n groep kan nodig
zijn om rellen en opstootjes te beteugelen. Het
spreekt vanzelf dat zo'n groep hiervoor een aparte
opleiding volgt.

 

De Parketgroep

De RP kent speciale parketgroepen die dienst
doen in de rechtzaal en zorgen voor het trans-
port van arrestanten en het uitbrengen van dag-
vaardigingen.

 

 

Hoe kom je bij de opleiding?

Toelatingseisen

Uitzonderingen

 1. Nederlandse nationaliteit

 2. Onbesproken gedrag

 3. Ten minste 17 en ten hoogste 28 jaar

 4. Ten minste 1.70m lang

 5. Kerngezond, geen lichamelijke gebreken

 6. Vooropleiding:

Als je 16 bent en voldoet aan de gestelde eisen,
bestaat de mogelijkheid om, in afwachting
van je plaatsing bij de opleiding - 17 jaar - alvast
te gaan werken op een bureau van de RP in de
omgeving van je woonplaats.


 •  Mulo- of Mavo-4 diploma

 • Overgangbewijs van III naar IV Gymnasium

  Atheneum, havo of hbs

 • Diploma Middelbare handelsdagschool

 • Diploma IVO-B

 • Diploma 4-jarige theoretisch-technische,

  LTS opleiding

 • Diploma 4-jarige lagere detailhandelsvakschool

 • Diploma Mavo-3

 • Diploma meao

 • Diploma leao

Als je tussen de 21 en 28 jaar bent en
niet in het bezit van een der genoemde diploma's,
kun je toch in aanmerking komen. Dan moet je
echter wel andere kwaliteiten mee brengen die dit
gemis compenseren


Sollicitatie en Selectie

Als je solliciteert wordt je als regel binnen drie
weken uitgenodigd voor een psychologisch onder-
zoek. Daarna volgt een medisch onderzoek. Een
sporttest en een gesprek met een wervingscom-
missie. Voor een en ander reis je op twee afzon-
derlijke dagen naar Utrecht (reiskosten en kosten
voor een lunch worden vergoed).

Je ziet dat we niet over één nacht ijs gaan en
dat is ook oin je eigen belang. Teleurstellingen -
aan beide kanten - kunnen beter worden voor-
komen. Een afwijzing houdt gewoon in dat je het
in een ander vak waarschijnlijk veel verder zult
kunnen brengen.

Carrière kansen

Die zijn er, maar het is helemaal aan jou om
ze te benutten. Een wachtmeester wordt bij ge-
bleken geschiktheid na 4 jaar bevorderd tot wacht-
meester 1e klasse. Voor een benoeming daarna tot
opperwachtmeester of zelfs adjudant, moet er
behoorlijk gestudeerd worden. o.a. voor het B-di-
ploma. Dit diploma kan je dan behalen binnen ca.
2 jaar.
De studie is voornamelijk gericht op verdieping
en uitbreiding van de vakkennis.

 

 

Belangstelling?

Hopelijk hebben we je met dit boekje een
reeële indruk gegeven van opleiding en praktijk bij
het Korps Rijkspolitie. Het salarisoverzicht vindt je
in de bijlage (was helaas niet meer aanwezig)
Voel je er voor omje toekomst bij het Korps
Rijkspolitie te vinden, en denk je aan de gestelde
eisen te voldoen, dan is één van de witte aanmeld-
kaarten voor jou bestemd.
We zullen graag met je kennismaken.

 

 

 

Helaas. Je kan niet meer solliciteren. Het Korps Rijkspolitie bestaat al sinds april 1994 niet meer.


Naar >  Menu Werving en Voorlichting
Naar >  Menu RP tijdschriften
Reageren op dit artikel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....