Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Blauw AVD rvr bw3(7V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)

Hoofdstuk 14. Instructie en Opleiding: van BIO tot nu.

Instructie en Opleiding: van BlO tot nu
In vele tienduizenden jaren evolueerde de mens van een eenvoudige holbewoner tot een hoogontwikkeld wezen.
Die ontwikkeling is te danken aan het unieke vermogen waarover deze soort beschikt, namelijk om permanent te leren. Juist in de laatste honderden jaren van zijn bestaan is dat proces in een steeds hoger tempo gegaan en de ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar zijn zodanig beangstigend dat het soms lijkt alsof de mensheid duizelig raakt van de almaar sneller tollende ontwikkelingen rond zijn eigen soort en de omgeving waarin hij leeft.
Eén van de voorbeelden waarin deze snelle ontwikkeling terug te lezen valt, is de ontwikkeling van het wegverkeer in de laatste veertig jaar, We schrijven begin jaren zestig van de vorige eeuw, als ons land voorzichtig kennis maakt met de eerste snelwegen, die de snelle opkomst van het autoverkeer en de toenemende honger van naoorlogse Nederland naar meer automobiliteit moeten verwerken.
Op dat moment is er ook in politieland een inventieve geest die aanvoelt dat deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe aanpak. Met de oprichting van de sectie bijzondere verkeerstaken - in de volksmond al snel tot "porschegroep" omgedoopt - wordt voor het eerst in de geschiedenis in feite een groot verkeerseducatie-programma voor autorijdend Nederland gestart.
Eén van de doelstelling is om de weggebruiker vertrouwd te maken, anders gezegd "te leren", hoe deze zich moet gedragen op die nieuwe snelle wegen. Maar om de politiemensen die deze taak toebedeeld krijgen, goed toe te rusten op hun nieuwe job, krijgen zij eerst zelf een grondige basistraining. Besloten wordt om een belangrijk deel van deze opleiding in het eigen bedrijf te verzorgen: de geboorte van de interne opleidingsafdeling van wat later de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie zal gaan heten is een feit.

Aanvankelijk wordt deze afdeling Bureau Instructie en Opleiding gedoopt, "BlO" afgekort. Elke overeenkomst met de toentertijd via bioscoopreclames bekend geworden collectes voor het Bio-vakantieoord berust op louter toeval. Nadat de Rijkspolitiemannen (vrouwen bij de politie waren op dat moment zeldzamer dan een ijsbeer in de Sahara) uitverkoren waren om bij deze dienst te mogen werken, volgden ze eerst een opleiding tot verkeerssurveillant aan de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie om vervolgens door eigen instructeurs van het BlO verder geschoold te worden op de voor die tijd al supersnelle Porsche-surveillanceauto's. Het trainingsprogramma dat moest leiden tot een hoge graad van rijvaardigheid en met voor die dagen vernieuwende surveillance technieken en -tactieken, was niet zomaar verzonnen.
Deels waren goede ervaring van de Duitse autobahnpolizei overgenomen, deels was er in eigen land rijvaardigheidsexpertise vanuit befaamde coureurskringen ingewonnen.

Maar het betrof niet uitsluitend een scholingsprogramma gericht op praktische rijvaardigheden. Ook werd van meet af aan veel aandacht geschonken aan gesprekstechnieken: hoe benader je op correcte wijze een weggebruiker en geef je vervolgens een beargumenteerd opvoedend gesprek aan hem of haar mee. Het weggebruikers "leren omgaan met de nieuwe snelwegen" was immers één van de belangrijke pijlers waarop de nieuwe verkeerspolitiedienst gebouwd was. En het opvoedkundige gesprek was daarvoor niet eerder zo structureel toegepast in de dagelijkse politiepraktijk. De toen ontwikkelde methodieken zijn tot op de dag van vandaag bekend en beproefd.

Door de jaren heen werd de werkwijze van het BlO, al snel omgedoopt tot Bureau Vorming en instructie, afgekort BVI –een naam die ook nu nog door oudgedienden in het dagelijkse spraakgebruik wordt gehanteerd- niet wezenlijk veranderd, maar wel uitgebreid. Naast de rij- en surveillancetechniek voor de Porsches, kwamen er ook soortgelijke trainingen bij voor ondermeer motorrijders, de gebruikers van Politie Range Rovers, radarapparatuur en de onopvallende surveillance voertuigen; indertijd Traffipax geheten, vele jaren later FROS genoemd en de laatste jaren getooid met de benaming VROS. Zo werd het opleidings- en trainingsaanbod steeds breder: eigen cursussen voor ongevalsbehandeling, trainingen voor bevrijdingsapparatuur om beknelde automobilisten uit hun benarde positie na vaak zware ongevallen te kunnen bevrijden, enzovoorts. Veel opleidingen werden in eigen beheer ontwikkeld.

RPA40 5Logo(7V)Eind jaren 80 veranderde de naam van de bedrijfsschool AVD van BVI in Afdeling Opleidingen en midden jaren negentig ging het Bureau Opleidingen heten. In al die jaren veranderde vorm en inhoud niet wezenlijk.
De formule bleef steeds om nieuwe medewerkers in eigen beheer, met eigen docenten/instructeurs verder te scholen, om ze goed toe te rusten op hun politietaak. Dat alles gecombineerd met een systeem van permanente educatie waarin medewerkers frequent bij geschoold/-getraind worden.
Ook de Rijkspolitie te Water kende van oudsher een soortgelijke bedrijfsschool voor haar dienst en in 1993-1994 werden de bedrijfsscholen van de RPteW en de AVD als gevolg van de grote politie-reorganisatie samengevoegd. Het opleidingsmenu dat op deze wijze ontstond bevatte een breed scala aan trainingen/instructies en opleidingen.
Zo groeide met de jaren ook de van oudsher bestaande schietvaardigheidstrainingen en "dienstsport" naar een integrale beroepsvaardigheden training. Er kwamen opleidingen voor Hulp Officier van Justitie, Bijzondere Opsporings Ambtenaren, man-over-boord trainingen, speciale opleidingen voor MEschippers en ga zo maar door. Steeds met datzelfde doel: mensen zullen blijven leren om zo kennis en vaardigheden op peil te brengen, op peil[ te houden of naar een hoger niveau te .tillen. Wat met de jaren op een aantal gebieden wel aan het veranderen is, is de wijze waarop bedrijfsopleidingen ingericht worden. Daar waar vele jaren het beleid was gericht op veel in eigen huis doen, verzorgd door eigen (politie- )instructeurs met veelal zelf ontwikkelde onderwijs- en leerprogramma's, is de laatste jaren een kentering zichtbaar. Waar mogelijk worden trainingen uitbesteed en richt het politiebedrijf zich op haar kerntaak. Tot die kerntaak lijkt niet altijd het zelf scholen/opleiden meer te behoren en daar waar dit nog wel zo blijft zal het de komende jaren op een andere wijze binnen het KLPD vorm krijgen. Een keuze die hoort bij de tijd. Wat echter van alle tijden is dat mensen zullen blijven leren, op welke wijze het dan ook georganiseerd zal zijn.

Robert H.J. Burema.

Naar >  Index van deze Brochure RP-Alex 40 jaar

Naar >  menu boekjes en brochutes AVD


 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....