RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DE VERKEERSSCHOOL
 De opleiding tot motorsurveillant in 1973


Deel 1.
(uit Verkeersinformatie nr.4 1973)
VKS Motoropleiding 1973 01 4 13M4(7V)
Aan verkeerssurveillanten wordt o.m. de eis gesteld dat zij in het bezit zijn van een korpsrijbewijs voor de solomotor.
In de 18 weken durende, aan de Verkeersschool te Bilthoven gegeven verkeerssurveillantenopleiding is voor de motorrijopleiding dan ook tijd beschikbaar. De 18 weken zijn verdeeld in drie fasen van elk 6 weken. De cursisten dienen bij hun plaatsing op de school in het bezit te zijn van een rijbewijs BE en een rijbewijs A. Dit laatste laat helaas nogal eens te wensen over zodat dit rijbewijs gedurende de cursus moet worden behaald.
VKS Motoropleiding 1973 02 4 13M2(7V)In de eerste fase wordt een voortgezette rijopleiding voor de auto gegeven. De tweede fase wordt besteed aan theoretische vakken en aan motorrijden. In de derde fase komt hier o.a. nog surveillancetechniek op de auto bij.
Het valt te begrijpen dat het niet hebben van een rijbewijs A een niet geringe handicap is. Per opleiding varieert het aantal "niet rijbewijs A bezitters" tussen 30 en 65%. Zij hebben hoogstens enige ervaring in het besturen van een bromfiets.
VKS Motoropleiding 1973 03 4 13M1(7V)Het opleiden van deze mensen voor rijbewijs A in de tweede fase zou geheel gaan ten koste van het eigenlijke motorrijden.
Om dit te voorkomen wordt daarom in de eerste fase al een opleiding in die richting op een ulm gegeven. De hiervoor benodigde 12 uur wordt onttrokken aan de auto-opleiding. Het examen voor het rijbewijs A valt gewoonlijk in de eerste week van de tweede fase. Het aantal geslaagden is gelukkig groot.
De eigenlijke motoropleiding begint met een uitleg over het beschikbare materiaal. De onderhoudstoestand van de motor, bandenprofiel en -spanning, verlichting en andere zaken die voor de veiligheid van belang kunnen zijn, worden besproken.
VKS Motoropleiding 1973 04 4 13M3(7V)
Aan kleding en schoeisel wordt eveneens aandacht besteed. Dit wordt gevolgd door praktische oefeningen. Remmen, schakelen, sturen, bochten rijden, evenwichtsoefeningen en lichaamshouding komen hier aan de orde.
Getracht wordt de cursist vertrouwd te maken met zijn voertuig. Daar er een groot afgesloten terrein ter beschikking staat kan hierop ongestoord worden geoefend. Met oude bebakeningskegels worden bochten, wegversmallingen, slaloms, versperringen en dergelijke gecreëerd. Met behulp van kleine en grote kegels kunnen visuele effecten worden bereikt. Een versmalling afgezet met kleine kegels wordt bijvoorbeeld meestal anders bereden dan een even brede doorgang geflankeerd door grote kegels.
Het is begrijpelijk dat niet alle kegels hierbij ongemoeid worden gelaten. Een verkeerde schatting van remweg, snelheid of breedte van de doorgang levert een onschuldige aanrijding met een of meer kegels op.
Gezamenlijke oefeningen naast en achter elkaar en in verschillende houdingen moeten een verdere bijdrage leveren in voertuig- en lichaamsbeheersing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van BMW motoren, hoofdzakelijk van het type R 695 en een enkele R 75/5. Deze motoren staan op gewone banden.
VKS Motoropleiding 1973 05 4 13M2a(7V)Voor de eerste kennismaking met één of meer wegschuivende wielen wordt aan terreinrijden gedaan op een militair oefengebied. Oude BMW motoren worden hiervoor gebruikt. Deze zijn voorzien van terreinbanden. In het terrein worden ook enkele R 75/5 machines gebruikt, doch deze zijn te kwetsbaar. Tegen een val blijkt de carburatorbevestiging niet bestand te zijn. Een te ongezonde zaak voor een met losse carburator in het zand liggende nahijgende stoomfiets.
VKS Motoropleiding 1973 06 4 13M6(7V)Hoe labiel en zwaar een tweewieler ook mag zijn en hoe weinig ervaring de cursist mag hebben, het enthousiasme is er niet minder om. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat het zitten op de motor wordt afgewisseld door het liggen naast de motor.
Geen sinecure is het aantrappen van een onwillige motor of het vlot trekken van de tweewieler die met het motorblok aan de grond in een geul staat. Dan is 200 kg wel heel erg zwaar.
Er zullen dan ook weinig voertuigen zijn waarbij tijdens het gebruik meer zweetdruppels gevallen zijn dan de terreinmotoren van de Verkeersschool.
Deze aanloop neemt ongeveer 2 weken in beslag. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe het zonder deze mogelijkheden zou moeten. Dit is uit de opleiding niet weg te denken en de resultaten lonen. De cursist heeft een behoorlijk stuk zelfvertrouwen gekregen. Het vervolg speelt zich af op de weg. Er wordt uitleg gegeven over allerhande zaken en vóór elke rit wordt het voertuig gecontroleerd.
VKS Motoropleiding 1973 07 4 13M5(7V)
Het rijden op de openbare weg is iets anders dan op een afgesloten terrein en een kuipmotor is, vooral bij wat winderig weer, geen kleine jongen. Daarom worden de eerste ritten met weinig snelheid over stille wegen uitgezet. 't Is wennen, kijken, stoppen en praten over wat goed en wat minder goed ging. Naarmate het vertrouwen stijgt en een zeker automatisme optreedt in de voertuigbediening, kan er aandacht geschonken worden aan bochtentechniek, positiekiezen, communicatie onderling en met de andere weggebruikers, veiligheid van bestuurder en voertuig en de invloed van eigen gedrag op dat van anderen en omgekeerd.
Verdere punten van bespreking: het uitzicht naar voren en naar achteren als met meerdere motorrijders gereden wordt, het gebruik van de verlichting, de zichtbaarheid, het gebruik van spiegel en dergelijke. In de derde fase wordt nog een aantal uren besteed aan terreinrijden. Daarna volgt nog instructie op een circuit, hetzij te Assen,' hetzij te Zandvoort. Dit geschiedt op twee achter elkaar liggende dagen, waarvan de laatste wordt besloten met een avondrit. De cursist die zijn rijbewijs A had, heeft dan ongeveer 90 instructie-uren achter de rug. Wie zijn rijbewijs A op school haalde kan daar nog ongeveer 12 uur bijtellen.
VKS Motoropleiding 1973 08 p13-zandvoort3(7V)In een tentamen van ongeveer een uur mag de cursist daarna tonen wat hij heeft opgestoken. In de opleiding is getracht hem een behoorlijke voertuigbeheersing bij te brengen, hem te leren nadenken over zijn positie in het verkeer en tussen de andere weggebruikers. Er wordt getracht hem risicobewust te maken. In hoeverre dit gelukt is, is slechts ten dele te beoordelen.
VKS Motoropleiding 1973 09 4 13M8(7V)Slaagt hij bij het tentamen, en de meesten doen dat, dan krijgt hij het vereiste korpsrijbewijs (anderen krijgen na voortgezette instructie een herkansing).
 Er hangt dan veel van hemzelf af. Veel ervaring heeft hij niet. Zijn inzet en goede wil kan niet verhelpen dat hij pas begint. Op enkelen na is er weinig praktijkervaring.
Van belang is dat hij zijn rijvaardigheid bijhoudt door tenminste wekelijks motor te rijden. Dat hij daarbij begeleid moet worden en de tijd krijgt om zich verder in te werken behoeft nauwelijks betoog.
Er wordt van hem verwacht dat hij vlot en vaak nog inhalend kan rijden, zonder fouten te maken. Daarbij moet hij ook nog letten op fouten van andere weggebruikers.
Zijn opleiding pretendeert niet dat hij allround is of dat hij allround zou kunnen zijn. Dat moet hij in de praktijk leren, ook al heeft hij alles onthouden wat hem bij de opleiding verteld werd. Hij zal het nog in de praktijk moeten brengen ook.
Zomin de opleidingsscholen van rijks- en gemeentepolitie rayon- en postcommandanten afleveren, zomin kan een motorrijopleiding aan alle eisen voldoende motorsurveillanten leveren.
Deel 2.
(uit Verkeersinformatie 1976 Nr.10)
VKS Motoropleiding 1973 10 10 19M5(7V)
In Verkeersinformatie Nr. 4 is een artikel opgenomen betreffende de opleiding tot motorrijder aan de Verkeersschool van de Rijkspolitie te Bilthoven. (Deel 1)
In deze opleiding is een wijziging ontstaan t.a.v. het type en merk voertuig dat in de eerste fase van de opleiding wordt gebruikt. De B.M.W., type R 698, die daarbij werd gebruikt, komt niet meer ter beschikking. Het type B.M.W. 75/5 en 60/6 is voor dit gebruik ongeschikt. Aan deze motoren moesten vooraf vrij veel voorzieningen worden getroffen,
o.a. moest een aantal worden voorzien van wegbanden en een aantal van terreinbanden.
Dit had mede tot gevolg dat een groot aantal van deze motoren voorhanden moest zijn.
VKS Motoropleiding 1973 11 10 19M2(7V)Gezien het ons gestelde doel, te komen tot een goede voertuig- en lichaamsbeheersing en uitgaande van de onervarenheid van de cursist, werd het van essentieel belang geacht de eerste fase van het motorrijden te handhaven. Dit gedeelte van de opleiding vindt plaats buiten de openbare weg en de waarde hiervan is onmiskenbaar en draagt zeker bij tot de goede eindresultaten die over het algemeen worden behaald. Om tot een efficiënt en economisch verantwoorde keus te komen werd uitgezien naar een motor, die zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, gebruikt zou kunnen worden op het verharde gedeelte en in het terrein.
Daartoe werden een aantal Z.g. Off-Road machines beproefd. Dit zijn motoren welke qua uitvoering van banden, frame en vering, geschikt zijn om te gebruiken zowel op de weg als in het terrein.
Bij de beproeving en beoordeling van een aantal van deze Off-Road motoren, speelde de bediening van het voertuig eveneens een rol. Van belang hierbij was dat de plaatsing van de bedieningsorganen, zoals versnellings- en rempedaal, in overeenstemming diende te zijn met de B.M.W., waarmede de opleiding wordt voortgezet. De voorkeur werd uitgesproken voor de HONDA XL 250.
VKS Motoropleiding 1973 12 10 19M3(7V)Voor de geïnteresseerden onder U volgen enige technische gegevens betreffende deze motor.
Het is een 1 cilinder vierslagmotor met een inhoud van 248 cc, vier kopkleppen (twee inlaat en twee uitlaat), bovenliggende nokkenas en aangedreven door een ketting.
Het max. vermogen is 20 DIN pk. bij 8000 omw./ minuut.
De versnellingsbak heeft vijf versnellingen en de carterinhoud is 1.8 liter.
Er wordt gewone benzine gebruikt en het verbruik ligt 1: 20.
De tankinhoud is 8 ltr., waarvan 2 ltr. als reserve. Het totaalgewicht is 126 kg.
De banden zijn van het fabricaat BRIDGE8TONE, type TRAIL WING 5A. Bandenmaat: voor = 2.75 x 21; achter = 4.00 x 18.
De oefeningen op het verharde gedeelte en in het terrein zijn aangepast aan de mogelijkheden van dit voertuig.
Met de eerste oefeningen op het verharde gedeelte wordt aangevangen, na voorafgaande theoretische benadering en technische uiteenzetting van deze motor.
VKS Motoropleiding 1973 13 10 19M1(7V)De oefeningen bestaan uit het uitvoeren van lichaamsoefeningen, waarbij de moeilijkheidsfactor wordt opgevoerd met behulp van kegels. Dit is de eerste stap om te komen tot een goede voertuig- en lichaamsbeheersing. Hierbij worden ook remproeven gehouden. Daarnaast worden eveneens met behulp van kegels diverse oefeningen gehouden, die betrekking hebben op o.a. de houding (speciaal hoofdhouding), kijktechniek en voertuigbediening. Veel aandacht wordt besteed aan de houding, in combinatie met zijn waarnemingstechniek, omdat beide van belang zijn voor de verkregen informatie, waarbij de evenwichtsorganen een voorname plaats innemen.
Met hetzelfde doel worden de oefeningen voortgezet in het terrein. Het accent is daarbij komen te liggen op wat wij zouden kunnen noemen, Trial rijden. Een nieuw aangepast circuit is hiertoe uitgezet.

VKS Motoropleiding 1973 14 10 19M6(7V)De snelheid is daarbij van ondergeschikt belang. Belangrijk hierbij is te komen tot o.a. een goede gasdosering. Het traject is geaccidenteerd wat met zich mee brengt dat bij het op- en afrijden van hellingen mede een bepaalde onzekerheid moet worden overwonnen. Getracht moet worden de oefeningen uit te voeren zonder daarbij gebruik te maken van koppeling of rem. Ook moet worden getracht de voeten op de steunen te houden. Dit alles leidt, buiten een betere voertuig- en lichaamsbeheersing, tot meer vertrouwen van de man in het voertuig.
Hij leert eveneens de mogelijkheden en de beperkingen kennen van de tweewieler. Het in zekere mate aanwezig zijn van angst voor de labiliteit van een motor. wordt hierdoor reeds gedeeltelijk weggenomen.
De resultaten bij deze oefeningen zijn goed meetbaar en het geeft de cursist het gevoel iets te hebben bereikt.
Na de op dit voertuig uitgevoerde oefeningen, zowel op het verharde gedeelte als in het terrein, wordt overgegaan op de kennismaking met de BMW type 60/6.

Alvorens de opleiding hiermede wordt voortgezet op de openbare weg, worden daarbuiten met de bekende kuipmotor enkele gewenningsoefeningen uitgevoerd. Ondanks de korte ervaring met de Honda XL 250 in de rijopleiding, mogen we nu toch reeds de verwachting uitspreken dat de gedane keus aan het doel beantwoordt.
Naar > Fotoblad intructie motor.