RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V)Lijst met alle artikelen m.b.t. de SBV periode '60-'68.
Het laatst aangepaste of toegevoegde artikel staat bovenaan.
Je kan hier dus snel het laatste aangepaste of geplaatste artikel vinden mbt dit item.
RP Logo ster 80 (VV) AVD Logo Sticker(V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
PRIKBORD PERIODE SBV '60 TOT '68. HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
        Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij de Rijkspolitie met anderen.Stuur je krantenknipsels of foto's liefst met een mooi verhaal erbij in via info@rijkspolitie.org Boven ieder item staat de datum van plaatsing. De laatste inzending wordt steeds bovenaan geplaatst.Kan jij iets vertellen over de getoonde foto’s of heb je namen van de personen of gebouwen op de foto’s of heb je aanvullingen of wijzigingen mail het ons dan. Wel graag de datum van het item vermelden.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Geplaatst op 27-06-2012
Met dank aan Andries van Sintannaland

RP AVD SAS Groep avs (2) (VV)Monteur links is Andries van Sintanneland en rechts Bernard Prior.

RP AVD sas groep avs (VV) (2)
Staand vlnr: Rinze Hiddinga, Cor v.d. Kuyt, Anne Jansen, Kees Kooiman?,
Jan ten Cate, Nico Bloemendal, Wil Veerbek en Klaas Los.
Gehurkt: Andries van Sintanneland, Piet Hertog, Bernard Prior en ???
 

PBSBV 12.81 66 72-12-BP Site avs (VV)


Geplaatst op 29-11-2013.
Met dank aan Arno Wienands.

Hieronder een artikeltje uit VW magazine NR 6 1965. In dit artikel kwamen diverse mensen aan het woord over het werken tijdens de kerstdagen. Een van hen was Th. Leenders.

AVD SAS Th.Leenders kerst aw (1) 
AVD SAS Th.Leenders kerst aw (2) 
AVD SAS Th.Leenders kerst aw (3)

Geplaatst op 29-08-2011
Met dank aan Arthur Steffen

Hallo beste AVD Porsche-groep vrienden,Door toeval ben ik op jullie website terechtgekomen. Spontaan kwamen herinneringen naar boven. In 1966 zat ik in de eindexamen klas van de HBS in Waalwijk. Ik had in 1964 op 17-jarige leeftijd al rijlessen van Rinse Hiddinga gehad. Het nauwe contact dat wij hadden had als gevolg dat ik in 1966, met toestemming van AVD-commandant Vogel, met Rinse een dag onderweg mocht zijn. Het was een zaterdag met vier uren school, normaal in die tijd. Ik had mijn conrector om toestemming gevraagd, onder andere met de belofte een artikel te schrijven voor ons schooltijdschrift. De man was het er helaas niet mee eens. Jullie kunnen je voorstellen wie er op die zaterdag niet op school was. De straf kwam de maandag daarop. Die viel uiteindelijk wel mee en was meer als de moeite waard voor deze onvergetelijke dag. Ik hoop zo een bijdrage aan jullie fantastische website geleverd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, graag contact opnemen. Met vriendelijke groeten, Arthur Steffen.

12.12 65 ER-40-48 as1 [KK]Rinse Hiddinga in gesprek met een aangehouden kever-automobilist. Voorop de Porsche 356C, ER-40-48, Alex 12.12.

12.12 65 ER-40-48 as2 [KK]De ER-40-48 naast de meldpost Linschoten, de ‚koffietent’, met de wachtmeesters Rinse Hiddinga en Wadners.

12.12 65 ER-40-48 as3 [KK]HBS-scholier Arthur Steffen, als (gast)bijrijder van Rinse Hiddinga, bij een praatpaal naast de ER-40-48, op de autosnelweg Utrecht-Den Haag.

12.12 65 Er-40-48 as4 [KK]Rinse Hiddinga in zijn ER-40-48, de  Alex 12.12.

12.32 67 19-71-DU as5 [KK]Rinse Hiddinga met collega naast de 912 targa, 19-71-DU, Alex 12.73.

12.12 65 ER-40-48 as6 [KK]Rinse Hiddinga met zijn ER-40-48 op het terrein van de ‚oude Alex’ in Den Haag.


Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's / verhaal staan. Stuur ze in.
Naar > Archief met diverse artikelen SVB (periode 60/68)

Naar> menu documenten en artikelen AVD (periode 68/93)RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Een overzicht van diverse artikelen over de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de latere Algemene VerkeersDienst (AVD). De SBV bestond in de begin jaren uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD).

  LogoWelkom KLPD (V)   H1.  De tot standkoming van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken
 H2.  Boekje organisatie SBV
 H3.  Fotoblad SBV
 H4.  Artikelen uit politietijdschriften mbt de oprichting van de S.B.V
 H5.  Historische documenten SBV
 H6.  Historische tijdlijn SBV
 H7.  Bezoek Hoofdcommissaris 's-Gravenhagen aan de SBV
 H8.
 H9.
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Hoofdstuk 1. De tot standkoming van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV).

ABP79 H1.07f(35V)De Heer W.H. van Ballegoijen de Jong - Hoofd van het Bureau Verkeerszaken van de Algemene inspectie Rijkspolitie kijk terug (in 1979) op wat er vooraf ging aan de oprichting van de SBV en het toen gevoerde beleid..

Ongetwijfeld zullen velen ervan op de hoogte zijn dat de Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken de voorloper was van de later alom bekende Algemene Verkeersdienst. Weinigen zullen echter nog weten dat deze sectie (S.B.V.) met ingang van 1 januari 1962 werd ingesteld als nieuw executief onderdeel van het Korps Rijkspolitie. Slechts enkelen zullen nog kennis dragen van de ontwikkeling, welke in de jaren 1959, 1960 en 1961 voorafging aan de officiële oprichting van die S.B.V.

Toen schrijver dezes in mei 1958 werd geroepen de leiding van het toenmalige Bureau Verkeerszaken van de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie op zich te nemen, had hij - behalve de normale aan die functie verbonden beheerstaak met betrekking tot het gehele wagenpark van het korps - een tweeledige opdracht; enerzijds opvoering motorisering van alle korpsonderdelen, anderzijds bevordering van een betere werkzaamheid van de verkeersgroepen.

Reorganisatie Verkeersgroepen
Alvorens het verband hiervan met de S.B.V. duidelijk te kunnen maken, eerst iets over de toen tot de districten behorende verkeersgroepen.

De basistaken van deze onderdelen waren het verkeerstoezicht op vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kommen en het verrichten van technische onderzoeken na plaats gehad hebbende aanrijdingen. Naarmate de verkeersintensiteit en daarmee ook het ongevalsgebeuren toenamen, eisten de technische onderzoeken steeds meer tijd op. Dit gold ook voor andere onvermijdelijke werkzaamheden, zoals het onderzoeken van verkeerssituaties, het uitbrengen van verkeersadviezen, assistentieverleningen aan de landgroepen, begeleidingen, administratie, plantondiensten, onderhoud materieel, cursussen, sport en wat dies meer zij. Op deze wijze kon de verkeerssurveillance niet anders dan de sluitpost zijn met als gevolg een onvoldoend verkeerstoezicht op de steeds drukker wordende belangrijke interlokale wegen. Daarbij in aanmerking nemend een gemis aan objectieve normen (verkeersintensiteit, lengte en soort van de te besurveilleren wegen, ongevalcijfers) ter bepaling van de sterkten van de verkeersgroepen in personeel en materieel opzicht, waardoor juist in de gebieden met de grootste verkeersdichtheid het grootste tekort bij de verkeersgroepen bestond, leek het niet moeilijk om hierin en in het tekort aan verkeerssurveillance een relatie te zien met het sterk stijgend aantal ernstige aanrijdingen op het toen reeds ± 500 kilometer lange autosnelwegennet en de langdurige verkeersopstoppingen na plaats gehad hebbende aanrijdingen.
Hoewel het resultaat van hieromtrent verrichte studie en gedane proefnemingen tendeerde naar een afzonderlijk georganiseerde verkeersdienst onder een landelijk commando, werd vooralsnog gekozen voor handhaving van het gedecentraliseerde systeem in de vorm van de bestaande verkeersgroepen bij de districten, zij het met toepassing van een gewijzigde werkwijze volgens centraal gegeven richtlijnen.
Het hierop betrekking hebbend "Inleidend globaal rapport inzake voorstel om te komen tot een betere werkzaamheid der verkeersgroepen" dateert van oktober 1958. Daarin werden de taken van de verkeersgroepen ingedeeld in de categorieën A, B en C.

Categorie A
Deze betrof het verkeerstoezicht op het belangrijkste interlokale wegennet met opvallende grote en middelgrote auto's. Dit wegennet werd daartoe verdeeld in zogenaamde A-trajecten van ± 50 kilometer lengte, waarbij de districtsgrenzen buiten beschouwing werden gelaten.
De surveillance op de betreffende wegen werd in beginsel uitgevoerd van 7 tot 23 uur. Een traject werd nooit door meer dan één verkeersgroep bestreken. Gedurende het 16-urig tijdvak werd per traject met ten minste één auto gesurveilleerd met dien verstande dat een weg met gescheiden rijbanen als twee wegen werd aangemerkt.
Het betreffende surveillancepersoneel diende zich hoofdzakelijk te beperken tot het toezicht op de naleving van de gedragsregels en tot controle op verlichting, remmen en stuurinrichting. Bij constatering van verkeersongevallen bleef het optreden beperkt tot het treffen van de meest noodzakelijke maatregelen in afwachting van opgeroepen assistentie.

Categorie B

Het verkeerstoezicht op alle overige daartoe aangewezen wegen (de zogenaamde B-wegen) diende te geschieden met onopvallende middelgrote en kleine personenauto's. 's Nachts kon dit toezicht zich ook uitstrekken tot de grote interlokale wegen voor zover gelegen binnen het district.
Alle overige wegen, waaronder het typisch plaatselijk wegennet, werd - wat het verkeerstoezicht betreft - toevertrouwd aan de landgroepen, welke eveneens van automaterieel en beperkte verkeersuitrusting werden voorzien. De groepssurveillanceauto (G.S.A.) en het ultra lichte motorrijwiel (U.L.M.) deden hun intrede.

Verschillende regelingen ter verfijning van de genomen maatregelen werden getroffen, zoals de surveillance met onopvallende eenheden op A-trajecten, de inzet van een B-eenheid bij het uitvallen van een A-eenheid e.d., doch in het bestek van dit overzicht zou het te ver gaan hier dieper op in te gaan. Rest slechts te vermelden dat in het kader van de opvallende surveillance ook de witte solomotor op het toneel verscheen, waarmede al naar gelang de omstandigheden zowel op A-trajecten als op B-wegen werd geopereerd.

Categorie C

Hierin werden alle overige taken en werkzaamheden van de verkeersgroepen ondergebracht, waarbij niet in de laatste plaats moet worden gedacht aan de technische controles en de ongevalsbehandeling.
Speciaal met het oog hierop werd elk district verdeeld in 2 à 3 bewakingskringen (63 in totaal) binnen elk waarvan zich een Technische Patrouillewagen (de thans bekende T.P.W.) ging bewegen. Rijdende politiebureaus met aan boord een arsenaal van gereedschap en technische hulpmiddelen en niet te vergeten de nieuwe verschijning van de technisch assistent als tweede bemanningslid.
Hecht verbonden met de T.P.W. is de naam van de toenmalige opperwachtmeester A. de Groot, die bijzonder nauwgezet de inrichting en uitrusting ontwierp.
Het hier kort weergegeven A-B-C-plan had dus een onmiskenbaar centralistisch karakter daar de A-trajecten, de hiervoor benodigde dienstschema's, de sterkten van personeel en materieel imperatief door de Algemeen Inspecteur werden voorgeschreven, zo ook de indeling van wegen in de B-categorie en de vaststelling van de C-kringen.
Het decentraliserende karakter lag hierin dat de districtscommandanten vrij waren in het regelen van de diensten op de B-wegen al dan niet in samenwerking met eenheden van de landgroepen.
Uit de aard der zaak stelde de nieuwe opzet, welke stoelde op vele nieuwe hier niet nader uiteen te zetten inzichten, andere eisen aan de verkeersopleiding, welke in verband hiermede werd aangepast en voor het personeel van de verkeersgroepen werd verlengd tot 8 maanden.
Verkorte verkeerscursussen werden in het leven geroepen voor personeel van de landgroepen.

Ervaringen met de nieuwe werkwijze en enige nieuwe perspectieven

Na gedurende anderhalf jaar ervaringen met de nieuwe werkwijze te hebben opgedaan, was duidelijk dat deze niet optimaal functioneerde. Met betrekking tot de uitvoering heersten er te veel uiteenlopende opvattingen bij de districtscommandanten, hetgeen niet zelden resulteerde in het veelvuldig en in vele opzichten afwijken of veronachtzamen van de centrale directieven.
Ongunstig werkende factoren waren ook de aan de districtsstandplaatsen gebonden locatie van de verkeersgroepen, alsmede de hiërarchieke bevelslijn, welke een goede coördinatie onnodig belemmerde.
Meer in het bijzonder met betrekking tot de surveillance op de autosnelwegen speelde daar nog doorheen een geheel nieuwe visie, ontstaan uit de sedert april 1959 bestaande contacten met Ober-Kommissar Viktor Mannnweiier als commandant van de Landesautobahnzug van de Verkehrsüberwachnungsbereitschaft van de Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf. In deze deelstaat had men reeds eerder met het probleem van de politiesurveillance op de autosnelwegen geworsteld. Dit had geleerd dat het preventief en repressief toezicht op deze wegen het meest effectief kon worden uitgeoefend door toepassing van de zogenaamde inhalende surveillance, welke bij de lezer thans voldoende bekend mag worden verondersteld. Deze methode was ontstaan op grond van de overweging dat de autosnelwegen een eenzijdig verkeersbeeld vertonen: hoofdzakelijk langeafstandsverkeer met motorvoertuigen, waarmede hogere snelheden kunnen worden bereikt; het karakter van deze wegen noodt hierop tot harder rijden dan op de andere wegen; op elk der rijbanen is slechts eenrichtingsverkeer; voor het rijden op deze wegen geldt een aantal speciale gedragsregels en er is slechts een kleine verscheidenheid in de verkeersovertredingen, welke veelvuldig oorzaak zijn van ernstige verkeersongevallen.
Het was echter evident dat ter bereiking van het hoogst nuttig effect van de inhalende surveillance bijzondere eisen zouden moeten worden gesteld. In personeel opzicht betroffen deze vnl. lichamelijke conditie, karaktereigenschappen, rijervaring en leeftijd, zulks met het oog op het moeten rijden met hoge snelheden onder dikwijls moeilijke omstandigheden. In materieel opzicht ging het om kleine snel accelererende en buitengewoon wendbare auto's met een goede wegligging, voortreffelijke remeigenschappen, zo gering mogelijk brandstofgebruik, eenvoudig in bediening, onderhoud en reparatie.

Bovendien uitgaande van het in de toekomst te voltooien net van aaneengesloten autosnelwegen, was het zonder meer duidelijk dat vanuit een centraal gelegen punt in het land zou kunnen en daarom ook zou moeten worden geopereerd, hetgeen dus zou nopen tot concentratie van het personeel en materieel in een speciale surveillancegroep.

Maar ook op ander gebied had zich de behoefte aan meer mogelijkheden tot centralisatie doen gevoelen. Immers door de ontwikkeling van de techniek was op verkeersgebied kostbare en ingewikkelde apparatuur, welke vroeg om bediening door gespecialiseerd personeel, op de markt gekomen. Teneinde van dit specialisme - zowel op personeels- als op materieel gebied - voldoende rendement te verkrijgen, werd het als noodzakelijk gezien alle hiermede verband houdende taken te doen samenbrengen in een landelijk onderdeel t.w. een groep voor bijzondere diensten. Op dat moment werd hierbij nog hoofdzakelijk gedacht aan de controle op de naleving van de

maximum snelheidsbepalingen met mobiele radarapparatuur; controle op uitlaatgassen en geluidshinder; controle op zwaar vervoer; het gebruik van traffipax-fotoapparatuur; inzet van radiografisch te bedienen verplaatsbare verkeerslichten en van takelwagens, alsmede de incidentele distributie van afzethekken .

ABP79 H1.09f(35V)Bespreking te Düsseldorf (maart '60) (lezende) de heer V. Mauweler, geheel rechts de heer van Baalegoijen de Jong.

Nieuwe suggesties voor een afzonderlijke verkeersdienst.

Al deze beschouwingen, welke dus betrekking hadden zowel op de minder goede uitkomst van de werkwijze met de indeling van de verkeersgroepen in de categorieën A, B en C, als op een betere aanpak voor de surveillance op de autosnelwegen en op een betere benutting van kostbare technische hulpmiddelen, gaven in februari 1960 aanleiding tot indiening van een memorandum, waarin alsnog werd gepleit voor de instelling van een afzonderlijk georganiseerde verkeersdienst onder een landelijk commando, waaronder drie verkeersdistricten. Hierin kon worden aangetoond dat - met opheffing van de nadelen van het toen bestaande systeem - een meer actief en doelmatig verkeersbeleid wenselijk en mogelijk was. Een beleid dat zich ook beter zou kunnen aanpassen aan zich snel wijzigende omstandigheden. Een partiële aanpassing was toen trouwens reeds tot stand gekomen door centralisering van de aanschaffing en het beheer van verkeersmaterieel (voordien in handen van de materieelbeheerders van de Territoriale Inspecties) en door de instelling van een landelijke verkeersfotodienst, welke op snelle wijze voorzag in het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de verkeersgroepen toegezonden fotomaterieel.

Voorstel voor centralisatie van gespecialiseerde verkeersdienst.

Bedoeld memorandum, dat de districtscommandanten werd toegezonden, verwekte, behalve de positieve reacties van 2 territoriaal inspecteurs en 7 districtscommandanten, nogal wat onrust en kritiek. Bestudering van de van die zijde ontvangen beschouwingen resulteerde begin juni 1960 in een rapport getiteld: "Centralisatie van de gespecialiseerde verkeersdienst bij het Korps Rijkspolitie en de in verband hiermee noodzakelijke verdeling van taken tussen deze verkeersdienst en de overige onderdelen van het Korps die met verkeerstaken zijn belast."
Hierin werd het voorstel voor een afzonderlijke verkeersdienst met drie verkeersdistricten gehandhaafd. Bovendien werden onder de landelijke verkeerscommandant een speciale surveillancegroep voor de autosnelwegen en een groep voor bijzondere diensten geprojecteerd.

Gaarne zij hier vermeld dat in dat stadium waardevolle medewerking werd ondervonden van drs. P. Allewijn, toenmalig Hoofd van het Strafbureau Organisatie en Efficiency van het Ministerie van Justitie.

SAS. en G.B.D.

Begin november 1960 wees de Minister van Justitie het reorganisatievoorstel af o.m. omdat dit strijdig zou zijn met de strekking van de Politiewet. Wel ging de Minister in beginsel akkoord met de instelling van een speciale surveillancegroep en een groep voor bijzondere diensten. Ruim 5 maanden daarna konden voor deze groepen uitgewerkte voorstellen worden ingediend.

Voor de speciale surveillancegroep (bij die gelegenheid omgedoopt in Surveillancegroep Autosnelwegen - afgekort SAS.) werden onderwerpen behandeld als "doel", "surveillancesystematiek", "materieel" (met o.a. de op de Porsche-auto gerichte exploitatiegegevens). "personeel", "kleding en uitrusting". Ook over de praktische ervaringen met de Porsche-surveillance-auto kon uitgebreid documentatiemateriaal worden verschaft, daar inmiddels over één zo'n auto werd beschikt. Mannen van het eerste uur, de opperwachtmeester J. van der Heide en de wachtmeester 1e kl. J. van Beusekom hebben hierbij belangrijk werk verricht.

In de voorstellen voor de Groep voor Bijzondere Diensten (G.B.D.) werd uitvoerig ingegaan op de onderwerpen "doel", "organisatie", "taken" (executieve en ondersteuningstaken, alsmede speurwerk), "motormaterieel" (voor elk der taken) en "personeel".
Ter vergelijking van de toestand toen en nu, zal het speciaal voor het huidige personeel van de A.V.D. interessant zijn te weten dat de in 1961/62 te verwerkelijken sterkte er als volgt uit zag.

a. S.A.S.

Materieel: 12 Porsche-auto's (incl. 1 reserve) Personeel: 1 adjudant, 24 opperwachtmeesters/wmrs 1 e kl. en 2 onderhoudsmonteurs

b. G.S.D.

Materieel: 2 kleine bestelauto's (radar), 1 personenauto (traffipax) , 1 vrachtauto om te worden uitgerust met verschillende controlemiddelen (meting uitlaatgassen, geluidshinder, wieldruk e.d.) alsmede bijzondere materiële uitrusting waarbij te denken aan verplaatsbare verkeerslichten, anodestroomaggregaten, afzethekken e.d.
Personeel: 11 politieambtenaren in verschillende rangen, 3 technisch assistenten en 1 tekenaar.
Om de snel groeiende ontwikkelingen gaande te kunnen houden, werd - wegens gebrek aan ruimte op de Algemene Inspectie - een pand aan het Sweelinckplein te 's-Gravenhage betrokken. Toen kort daarna de beschikking kon worden gekregen over een gedeelte van de Oude Alexanderkazerne (inmiddels afgebroken), was ruimtegebrek geen hinderpaal meer. De eerste feitelijke concentratie van personeel en materieel kwam hiermede tot stand, daar hier ook de verkeersfotodienst en het verkeersmaterieelbeheer konden worden ondergebracht. Hier werd ook een begin gemaakt met de vestiging van de centrale radiopost en meldkamer. "Alex" kwam daar in de lucht.

Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken

Op 5 december 1961 gaf de Minister van Justitie zijn officiële fiat aan de instelling van de "Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken" en wel m.i.v. 1 januari 1962. Deze Sectie kwam voorlopig te ressorteren onder het Bureau Verkeerszaken, dat daarmee behalve zijn staffunctie rechtstreeks executieve bemoeiingen kreeg, een omstandigheid die in de toen volgende dynamische op- en uitbouwperiode vele tactische en administratieve voordelen bood.

Het meest naar buiten zichtbaar waren wel de eenheden van de S.A.S., welker verschijning op de weg een positief onthaal vond bij het publiek. Hieraan waren de nieuwe witte kleding en de wijze van optreden van het betreffende personeel niet vreemd. De nieuwe benaderingstechniek, vooraf zorgvuldig begeleid door drs. Schmidt van de Rijkspsychologische Dienst, was immers gericht op het verkrijgen van een beter contact met de weggebruiker. Uiteraard was hier een zorgvuldige werving van personeel aan vooraf gegaan volgens – in die tijd – wellicht niet zo gebruikelijke, maar wel effectief gebleken methoden.

Het begrotings- en aanschaffingsbeleid was reeds in een eerder stadium bijgesteld, in welk verband de allengs hechter geworden samenwerking met de hierbij betrokken instanties als het Ministerie van Financiën en de Rijkshoofdinspectie van het Verkeer voor Overheidsdiensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dient te worden gememoreerd.

De aanvaarding in het eigen Korps was alras een feit. Ook de gemeentelijke korpsen pasten zich collegiaal bij de nieuwe situatie aan. Vooruitlopend op het ter zake treffen van op de Politiewet steunende schikkingen werden met de korpsen van Arnhem, Utrecht, Ede en Haarlemmermeer, binnen welker territoir betrekkelijk grote gedeelten door de S.A.S. te besurveilleren autosnelwegen waren gelegen, praktische regelingen getroffen met het oog op die gevallen, waarin eenheden van de S.A.S. geroepen zouden zijn handelend op te treden. Voor zover dit mogelijk was, werd ook voldaan aan verzoeken van korpschefs gemeentepolitie om ondersteuning met materieel van de G.B.D.

Al moesten nog vele hindernissen worden genomen en plooien worden glad gestreken, de start van de Sectie was geen onvoorspoedige. Driebergen verscheen aan de horizon nadat vruchtbare onderhandelingen waren aangevangen over de verwerving van een tweetal panden met een ruim terrein, gelegen aan Rijksweg 12.

ABP79 H1.05f(35V)Bezoek 2e kamer aan de SBV V.r.n.l. generaal Gerritsen, mevr. freule Wittewaal v. Stoetwegen,
de hr, Groeninx v. Zoelen en de kolonel Canter Visser.

Nabeschouwing

Aan het eind van dit relaas zij erkentelijkheid uitgesproken jegens de toenmalige Algemeen Inspecteur, Generaal J. Gerritsen, die vertrouwen schonk door zo veel als mogelijk was de vrije hand te laten, en diens Chef-staf, Kolonel C. V. Canter Visscher, die steeds zijn overtuigde ondersteuning heeft gegeven.

En als ik dan nu tot slot in de eerste persoon overga, dan doe ik dat in het streven wat meer persoonlijk uitdrukking te geven aan mijn waardering voor de inspanningen van alle eerste S.B.V.-medewerkers zonder welke de S.B.V. wellicht niet van de grond had kunnen komen. Ik noemde reeds enige namen, doch wil hier zeker nog aan toevoegen die van de luitenant A. C. Vogel, die in 1958 "toevallig" een bezoek bracht aan het Bureau Verkeerszaken nadat hij er kennelijk lucht van had gekregen dat ik een toegevoegd officier zocht.

Hij ontpopte zich in de nieuwe functie als een inventief officier met een knobbel voor organisatie en techniek, ook op de meest ongebruikelijk gedeelten van het etmaal bereid om gezamenlijk nieuwe ideeën uit te broeden en in praktijk te brengen. Het heeft tussen ons steeds "geclickt" en de hierdoor ontstane personele twee-eenheid is m.i. sterk bepalend geweest voor wat in die jaren is bereikt. In het team van naaste medewerkers wil ik evenmin onvermeld laten ing. A. Slokzijl, die als Inspecteur Motormaterieel een fenomeen was in het verzamelen en verwerken van de nodige technische gegevens ter ondersteuning van zijn waardevolle adviezen.

Bron: Brochure Autobaanpolitie 1979.


Naar > de index van dit artikel

RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Hoofdstuk 2. Boekje organisatie SBV in 1968.

 Een boekje dat een mooi beeld geeft van de organisatie van de SBV in de jaren '68-'69..
De SBV was op dat moment (januari 1968) net verhuisd naar haar nieuwe onderkomen in Driebergen.
Op 1 oktober 1969 is de naam Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) gewijzigd in Algemene VerkeersDienst (AVD).
 
AVD Boekje SBV AVD Voorblad 1(7V)

AVD Boekje SBV AVD Voorblad 2(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 1(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 3(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 6(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 7(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 8(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 9(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 10(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 11(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 12(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 13(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 14(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 15(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 16(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 17(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 18(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 19(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 20(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 21(7V)

AVD Boekje SBV AVD blad 22(7V)

AVD Boekje SBV AVD Blad 23(7V)
 

Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel


RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBVHoofdstuk 3. Fotoblad SBV.

Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Hoofdstuk 4.   Diverse artikelen uit politietijdschriften.

Bron Algemeen Politieblad augustus 1963

APB oprichting SBV 1963 0010 (1) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (2) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (3) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (4) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (5) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (6) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (7) (V)


Bron Korpsblad januari 1961.

Periode SBV oprichting KB jan 1961 0044 (1) (V)


Periode SBV oprichting KB jan 1961 0044 (2) (V)


Bron Korpsblad december 1960.
Periode SBV oprichting KB Dec 1960 (V)


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Hoofdstuk 5. Historische documenten uit de SBV periode '60/'68.

Diverse originele historische documenten mbt de de SBV en AVD.


 SBV DOC 1962 Dienstorder(7V)

Geplaatst op 14-3-2012.
Met dank aan: Rob van Rees.

SBV DOC 1962 Oudste dienstrooster uit 001(7V)

Een van de eerste dienstroosters van de SBV.

SBV DOC 1962 Bemanning 1e porsche(7V)


Geplaatst op 24-1-2012.
Met dank aan: Rob van Rees.

Hieronder een prachtig historisch document dat aangeeft dat het toch niet allemaal vrijheid blijheid was.
Sommige zaken werden tot in detail voorgeschreven zoals te lezen is.

Boven het document staat "Mededeling" maar dat moest eigenlijk gelezen worden als "Dienstbevel".

SBV DOC 1962-64 Mededeling blad 1 rvr (8)(7V)

SBV DOC 1962-64 Mededeling blad 2 rvr (6)(7V)
1962 - 1964


 SBV DOC 1964 SR85 H16.71fo(7V) - kopie(7V)
1964. Het bedrag lijkt niet veel maar in die tijd kocht je voor dat bedrag wel een villa met alles erop en eraan.


Hieronder enkele bladzijden uit het Register van ontvreemde en vermiste motorvoertuigen.
Dit register was in principe in elke politievoertuig aanwezig. Niet alleen bij de AVD maar bij de gehele Nederlandse politie.
Middels dit register kon gecontroleerd worden of een voertuig gesignaleerd stond.

Men kon controleren op kenteken, framenummer en motornummer. Indien er een hit was moest er natuurlijk gebeld gaan worden want deze registers werden eens in de veertien dagen vernieuwd en het was dus altijd maar de vraag of de gegevens nog wel klopte.

SBV DOC 1962 opsporingsregister (2)(7V)

 SBV DOC 1962 opsporingsregister (1)(7V)

SBV DOC 1962 opsporingsregister (3)(7V)

SBV DOC 1962 opsporingsregister (4)(7V)

SBV DOC 1962 opsporingsregister (5)(7V)
Opsporingsregister 1962.


Een drieltal documenten mbt de indeling van de ploegen en koppels in de begin jaren (64/67)van de SBV.

SBV DOC 1965-67 Indeling 356 (1)(7V)
Indeling ploegen en koppels 3 april 1965.

SBV DOC 1965-67 Indeling 356 (2)(7V)
Indeling ploegen en koppels 1 juli 1966

SBV DOC 1965-67 Indeling 356 (3)(7V)
Indeling ploegen en koppels 19 augustus 1967Indeling ploegen en koppels 20 juni 1970.


Over de geschiedenis / ontstaan van de AVD.

SBV DOC DDX Geschiedenis blad 1 rvr (7)(7V)SBV DOC 1967 Actie Zwarte Zes rvr(7V)

Hieronder een aantal documenten m.b.t. de personeelssterkte van de SBV in 1968.
Dit moet dus rond de verhuizing van 's-Gravenhage naar Driebergen zijn.

SBV DOC 1968 3 Organisatie 1(7V)

SBV DOC 1968 3 Organisatie 2(7V)

SBV DOC 1968 Organisatie (1)(7V)

SBV DOC 1968 Organisatie (2)(7V)

SBV DOC 1968 Organisatie (3)(7V)

SBV DOC 1968 Organisatie (4)(7V)

SBV DOC 1968 Organisatie (5)(7V)


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)
HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBV


Hoofdstuk 6.  Historische tijdlijn SBV.
Overzicht van belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot
de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) 1958 - 1969.
1958.gfgfgfff
fffff
ffff
 
 
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Naar > de index van dit artikel

 
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBVHoofdstuk 7.  Bezoek van de Hoofdcommissaris van Den Haag aan de SBV.

Hieronder diverse foto's met betrekking tot een bezoek van Hoofdcommissaris J. Hak van de Gemeentepolitie te Den Haag op 29 maart 1965 aan de Sectie Bijzondere Verkeerstaken op het terrein van de voormalige Alexander Kazerne te Den Haag.

356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 1965-03-29 Ernst(7V)Foto FE958.

 SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS (3) Ernst(7K)
Foto FE950.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS [6x9] (01) Ernst(7K)
Foto FE951.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS [6x9] (02) Ernst(7K)
Foto FE952.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS [6x9] (06) Ernst(7K)
Foto FE953.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS [6x9] 5 Ernst(7K)
Foto FE954.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag aan SAS [6x9] 6 Ernst(7K)
Foto FE955.

356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 (44) Fred(7V)
Foto FE956.

SBV FE 1965 03 29 Bezoek HC GP Den Haag Jan HAK & Wmr1 Leenders [6x9] Ernst(7K)
Foto FE957. Links Hoofdcommissaris J.H.A.K. Gualthérie van Weezel en rechts AVDer Theo Leenders.

Reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBVHoofdstuk 8.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN
ARCHIEF DIVERSE ARTIKELEN SBVHoofdstuk 9.

Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding van "Archief SBV".  info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel


ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

 

Vanaf 1958 Voorbereiding / oprichting SBV. Sectie Bijzondere Verkeerstaken.
 

In de aanlooptijd tot de oprichting van de SBV ( voorloper van de A.V.D.) huisden we gedurende 7 1/2 maand (van 15 mei tot eind december 1961) in een statig oud herenhuis aan het Sweelinckpein no.45 in Den Haag.

november 1960

Aanschaf eerste Porsche om mee te gaan testen. De ED-54-29.

2 januari 1962

Verhuizing naar de Oude Alexanderkazerne aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag.

5 december 1961 Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken
 

Op 5 december 1961 gaf de Minister van Justitie zijn officiële fiat aan de instelling van de "Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken" en wel m.i.v. 1 januari 1962. Deze Sectie kwam voorlopig te ressorteren onder het Bureau Verkeerszaken, dat daarmee behalve zijn staffunctie rechtstreeks executieve bemoeiingen kreeg, een omstandigheid die in de toen volgende dynamische op- en uitbouwperiode vele tactische en administratieve voordelen bood.

Het accent van de taak kwam te liggen op het rijdende toezicht. Het oogmerk was het toepassen van een eenvormige surveillancetechniek teneinde een gedisciplineerd weggedrag te bevorderen. "Verkeersveiligheid" diende als een product aan de weggebruiker verkocht te worden.
Bij de aanvang van het bestaan van de S.A.S. werden de volgende wegvakken voorlopig als werkterrein aangewezen (de wegnummering was nog volgens het toen bestaande Rijkswegenplan 1958):
- rijksweg 2: Amsterdam – Oudenrijn
- rijksweg 26: Ouderijn - Vianen (thans ook rijksweg 2) weg 4:
- rijksweg 4: Wassenaar - Amsterdam (thans rijkswegen 44/4)
- rijksweg 4a: Ypenburg-Burgerveen (thans rijksweg 4)
- rijksweg 12: ’s-Gravenhage (voorburg) – Ned.Duitse grens

Totaal ongeveer 250 km.

 ?

Ophalen 11 Porsches in Duitsland.

Pasen 20 april 1962 Daadwerkelijke start met de SAS en GBD
 

Gestart werd op aangewezen wegen. Op aangewezen autosnelwegen traject van 250 Km. In 1961 werd er al vanuit gegaan dat er dagelijks 6 Porsches op de weg zouden zijn (3 vroeg en 3 laat), bij een bezetting van 24 man plus een commandant en bij een tweedaags dienstsysteem.

SAS. en G.B.D.
Begin november 1960 wees de Minister van Justitie het reorganisatievoorstel af o.m. omdat dit strijdig zou zijn met de strekking van de Politiewet. Wel ging de Minister in beginsel akkoord met de instelling van een speciale surveillancegroep en een groep voor bijzondere diensten. Ruim 5 maanden daarna konden voor deze groepen uitgewerkte voorstellen worden ingediend.

Voor de speciale surveillancegroep (bij die gelegenheid omgedoopt in Surveillancegroep Autosnelwegen - afgekort SAS.) werden onderwerpen behandeld als "doel", "surveillancesystematiek", "materieel" (met o.a. de op de Porsche-auto gerichte exploitatiegegevens). "personeel", "kleding en uitrusting". Ook over de praktische ervaringen met de Porsche-surveillance-auto kon uitgebreid documentatiemateriaal worden verschaft, daar inmiddels over één zo'n auto werd beschikt. Mannen van het eerste uur, de opperwachtmeester J. van der Heide en de wachtmeester 1e kl. J. van Beusekom hebben hierbij belangrijk werk verricht.
In de voorstellen voor de Groep voor Bijzondere Diensten (G.B.D.) werd uitvoerig ingegaan op de onderwerpen "doel", "organisatie", "taken" (executieve en ondersteuningstaken, alsmede speurwerk), "motormaterieel" (voor elk der taken) en "personeel". De sterkte zag er als volgt uit zag.

a. S.A.S.
Materieel: 12 Porsche-auto's (incl. 1 reserve) Personeel: 1 adjudant, 24 opperwachtmeesters/wmrs 1 e kl. en 2 onderhoudsmonteurs

b. G.S.D.
Materieel: 2 kleine bestelauto's (radar), 1 personenauto (traffipax) , 1 vrachtauto om te worden uitgerust met verschillende controlemiddelen (meting uitlaatgassen, geluidshinder, wieldruk e.d.) alsmede bijzondere materiële uitrusting waarbij te denken aan verplaatsbare verkeerslichten, anodestroomaggregaten, afzethekken e.d.
Personeel: 11 politieambtenaren in verschillende rangen, 3 technisch assistenten en 1 tekenaar.
Om de snel groeiende ontwikkelingen gaande te kunnen houden, werd - wegens gebrek aan ruimte op de Algemene Inspectie - een pand aan het Sweelinckplein te 's-Gravenhage betrokken. Toen kort daarna de beschikking kon worden gekregen over een gedeelte van de Oude Alexanderkazerne (inmiddels afgebroken), was ruimtegebrek geen hinderpaal meer. De eerste feitelijke concentratie van personeel en materieel kwam hiermede tot stand, daar hier ook de verkeersfotodienst en het verkeersmaterieelbeheer konden worden ondergebracht. Hier werd ook een begin gemaakt met de vestiging van de centrale radiopost en meldkamer. "Alex" kwam daar in de lucht.

Juni  1964

Aanschaf zes nieuwe Porsches cabriolet. De HJ-86-76 t/m  HJ-86-80.

?

Presentatie nieuwe striping op de auto’s en motoren

?

Invoering van de Alex roepnummers

?

In gebruik neming eigen mobilofoonkanaal “Alex”

13 maart 1967

Oprichting Motorploeg de M.S.G. (Motorsurveillancegroep)

Januari 1968

Verhuizing naar Driebergen.

1 oktober 1969

Naamswijziging Sectie Bijzondere Verkeerstaken SBV wordt Algemene Verkeersdienst AVD

   

Maart 1970

In gebruik neming eerste groep (28 Stuks in 1970) Porsche 914. KB. 02/70

   

18 Okt. 1973

200ste Porsche ??

   

Januari 1971

Opening steunpunt Grathum.

   

1983

Opening steunpunt Badhoeverdorp

   

7 december 1984.

Opening Unit Assen

   

1984 ?

Opening steunpunt Breda

   

?

Opening steunpunt Wolfheze

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggRP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
DIVERSE ARTIKELEN PERIODE SBV ('60 TOT '68)


 Diverse artikelen uit politietijdschriften m.b.t. de oprichting doel en werkwijze van de SAS (Surveillance AutoSnelwegen = Porschegroep) en de GBD (Groep Bijzondere Diensten).

Beide afdelingen vielen onder de afdeling SBV (Sectie Bijzondere Verkeerstaken) van het ministerie van Justitie.


Bron Algemeen Politieblad augustus 1963

APB oprichting SBV 1963 0010 (1) (V)

APB oprichting SBV 1963 0010 (2) (V)

 

APB oprichting SBV 1963 0010 (3) (V)

 

APB oprichting SBV 1963 0010 (4) (V)

 

APB oprichting SBV 1963 0010 (5) (V)

 

APB oprichting SBV 1963 0010 (6) (V)

 

APB oprichting SBV 1963 0010 (7) (V)

 


Bron Korpsblad januari 1961.

Periode SBV oprichting KB jan 1961 0044 (1) (V)


Periode SBV oprichting KB jan 1961 0044 (2) (V)


Bron Korpsblad december 1960.
Periode SBV oprichting KB Dec 1960 (V)


Naar > menu documenten en artikelen SVB (periode 60/68)

Naar> menu documenten en artikelen AVD (periode 68/93)


 RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S VOERTUIGEN SBV '63-'67


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD) uit de archieven van Fred Verdelman en Ernst Krayenbrink. Fred Verdelman en Ernst Krayenbrink werkten en woonden in de begin jaren zestig in 's-Gravenhage. Zij hadden toen als hobby het fotograferen van dienstvoertuigen. Zij fotografeerde in heel Den Haag en soms ook daar buiten. Zij kwamen zodoende regelmatig op het terrein van de SBV die toen gehuisvest was in de oude Alexanderkazerne. Onlangs hebben zij ons honderden foto's ter beschikking gesteld voor plaatsing op onze site.
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S PORSCHES SAS '63-'67


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967.   Op een enkele uitzondering na zijn alle foto's genomen op het terrein van de toen door de SBV in gebruik zijnde Alexanderkazerne te 's-Gravenhage.DE PORSCHE 356 VAN DE SURVEILLANCEGROEP AUTOSNELWEGEN (SAS)
In de beginperiode werd er niet gewerkt met een roepnummer maar met een registratienummer en ook was er nog geen eigen mobilofoonkanaal. Er was alleen een telefoontoestel waarmee met de meldkamer van de Rijkspolitie 's-Gravenhage kon worden gebeld die wel contact had met de voertuigen.


De  ED-54-29    Bj: 1960    Reg.nr.: 2701    Merk: Porsche 356 B 1600 S
356 7201 00.00 62 ED-54-29 -3 Fred(7V)

Foto FE1. Een van de eerste Foto's van deze Porsche gemaakt op 1 januari 1962. Met deze Porsche van het type 356 B 1600 S is eerst enige tijd getest voordat in 1963 de SBV echt van start ging met totaal 12 Porsches. Het voertuig is ook nog niet voorzien van een rechter buitenspiegel.


Citaat uit het artikel "De opbouw van de SAS" Klik op het citaat om het hele artikel te lezen.
"Terug naar 2 november 1960. Wij waren in Stuttgart de trotse" bezitters" geworden van een fonkelnieuwe politie-porsche. Deze werd ons door de fabriek geleverd voor de prijs f 17.609,52, inclusief de extra gemonteerde politie-uitvoering ter waarde van ruim f 4.000,-!!! Daar stond dan een Porsche Cabriolet, uitgerust met een 1600 Super 75 motor, goed voor een snelheid van ongeveer 165 km per uur. "


356 7201 00.00 62 ED-54-29 (131) 2 Ernst(7V)
Foto FE2. Kijkje in de cockpit van de ED-54-29.

356 7201 00.00 62 ED-54-29 (R2701) PICT0779 Ernst(7V)
Foto FE3.

356 7201 00.00 62 ED-54-29 -1 Fred(7V)
Foto FE4.

356 7201 00.00 62 ED-54-29 -2 Fred(7V)
Foto FE5.
Hieronder een aantal Foto's van de  GX-79-25    Bj: 1962    Reg.nr.: 2703
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7203 12.03 62 GX-79-25 (44) Fred(7V)
Foto FE7.

356 7203 12.03 62 GX-79-25 Fred(7V)
Foto FE8.
Hieronder een aantal Foto's van de  GX-79-26    Bj: 1962    Reg.nr.: 2704
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7204 12.04 62 GX-79-26 (44) Fred(7V)
Foto FE9.

356 7204 12.04 62 GX-79-26 Porsche SAS Ernst(7V)
Foto FE10.
Hieronder een aantal Foto's van de  GX-79-27    Bj: 1962    Reg.nr.: 2705
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7205 00.00 62 GX-79-27 -3 Fred(7V)
Foto FE11.

356 7205 00.00 62 GX-79-27 PICT0849 Ernst(7V)
Foto FE12.

356 7205 00.00 62 GX-79-27 PICT0850 Ernst(7V)
Foto FE13.

356 7205 00.00 62 GX-79-27 (EK) Ernst(7V)
Foto FE14.

356 7205 00.00 62 GX-79-27 Fred(7V)
Foto FE15.
Hieronder een aantal Foto's van de  GX-79-28    Bj: 1962    Reg.nr.: 2706
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7206 00.00 62 GX-79-28 (44) Fred(7V)
Foto FE16.

356 7206 00.00 62 GX-79-28 PICT0002 (28-12-1964) Ernst(7V)
Foto FE17.
De  HG-12-27    Bj: 1962    Reg.nr.: 2707 Merk: Porsche 356 B 1600 S
356 7207 00.00 62 HG-12-27 Fred(7V)
Foto FE18.
De  HG-12-28    Bj: 1962    Reg.nr.: 2708
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7208 00.00 62 HG-12-28 -1 Fred(7V)
Foto FE19.

356 7208 00.00 62 HG-12-28 Fred(7V)
Foto FE20.
De  GX-79-29    Bj: 1962    Reg.nr.: 2709
Merk: Porsche 356 B 1600 S
356 7209 00.00 62 GX-79-29 Fred(7V)
Foto FE21.


356 7209 00.00 62 GX-79-29 -1 Fred(7V)
Foto FE22.
De  HG-12-26    Bj: 1962    Reg.nr.: 2711
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7211 00.00 62 HG-12-26 (44) Fred(7V)
Foto FE23.
De  HG-12-25    Bj: 1962    Reg.nr.: 2712
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7212 00.00 62 HG-12-25 Fred(7V)
 Foto FE24.
 356 7212 00.00 62 HG-12-25 -1 Fred(7V)
Foto FE25.
De  MU-00-79    Bj: 1963    Reg.nr.: 2713
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7213 00.00 63 MU-00-79 (44) Fred(7V)
Foto FE26.

356 7213 00.00 63 MU-00-79 -1 (44) Fred(7V)
Foto FE27.
De  MU-00-81    Bj: 1963    Reg.nr.: 2714
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7214 00.00 63 MU-00-81 (44) Fred(7V)
Foto FE28.

356 7214 00.00 63 MU-00-81 Fred(7V)
Foto FE29.

356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 dashboard 1965-03-29 Ernst(7V)
Foto FE29a. Kijkje in de cocpit van de MU-00-81 reg.nr. 2714.
De  MU-00-82    Bj: 1963    Reg.nr.: 2715
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7215 00.00 63 MU-00-82 Fred(7V)
Foto FE30.
De  MU-00-80    Bj: 1963    Reg.nr.: 2716
Merk: Porsche 356 B 1600 S

356 7216 00.00 63 MU-00-80 Fred(7V)
Foto FE31.
De  HJ-86-75   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr. 2717 
356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 (4) (28-12-1964) Ernst(7V)
Foto FE32.

356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 (121) Ernst(7V)
Foto FE33.

356 2717 12.XX 64 HJ-86-75 PICT0740 (28-12-1964) Ernst(7V)
Foto FE37.
De  HJ-86-76   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr.: 2718   roepnr.: 12.18
356 2718 12.19 64 HJ-86-76 -1 Fred(7V)
Foto FE38.

356 2718 12.19 64 HJ-86-76 -2 Fred(7V)
Foto FE39.

356 2718 12.19 64 HJ-86-76 Fred(7V)
Foto FE40.
De  HJ-86-77   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr.: 2719   Roepnr.: 12.63
356 2719 12.63 64 HJ-86-77 (44) Fred(7V)
Foto FE41.

356 2719 12.63 64 HJ-86-77 (1965) Ernst(7V)
Foto FE43.

356 2719 12.63 64 HJ-86-77 -1 Fred(7V)
Foto FE44.

356 2719 12.63 64 HJ-86-77 Fred(7V)
Foto FE45.
De  HJ-86-78   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr.: 2720   Roepnr.: 12.62
356 2720 12.62 64 HJ-86-78 Fred(7V)
Foto FE46.


De  HJ-86-79   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr.: 2721 Roepnr.: 12.61
356 2721 12.61 64 HJ-86-79 (44) Fred(7V)
Foto FE47.

356 2721 12.61 64 HJ-86-79 -1 (44) Fred(7V)
Foto FE48. kenteken onbekend.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 -1 Fred(7V)
Foto FE48a. Kenteken onbekend.


De  GH-01-40   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1964    Reg.nr.: 2723   Roepnr.: 12.23
356 2723 12.23 64 GH-01-40 (44) Fred(7V)
Foto FE49.

356 2723 12.23 64 GH-01-40 (127) Ernst(7V)
Foto FE50.

356 2723 12.23 64 GH-01-40 -1 Fred(7V)
Foto FE51.

356 2723 12.23 64 GH-01-40 -2 Fred(7V)
Foto FE52.

356 2723 12.23 64 GH-01-40 Fred(7V)
Foto FE53.


De  EU-15-41   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2724   Roepnr.: 12.08
356 7224 12.08 65 EU-15-41 (EK) Ernst(7V)
Foto FE54.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 -1 (EK) Ernst(7V)
Foto FE55.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 -1 Fred(7V)
Foto FE56.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 -2 Fred(7V)
Foto FE57.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 PICT0132 2 Ernst(7V)
Foto FE58.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 PICT0134 Ernst(7V)
Foto FE59.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 PICT0194 (26-8-1965) Ernst(7V)
Foto FE60.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 PICT0195 (26-8-1965) Ernst(7V)
Foto FE61.

356 7224 12.08 65 EU-15-41 Fred(7V)
Foto FE62.


De  ER-40-51   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2726   Roepnr.: 12.15
356 7226 12.15 65 ER-40-51 -1 Fred(7V)
Foto FE63.

356 7226 12.15 65 ER-40-51 Fred(7V)
Foto FE64.


De  GH-40-50   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2727   Roepnr.: 12.14
356 7227 12.14 65 ER-40-50 -1 Fred(7V)
Foto FE65.


De  ER-40-49   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2728   Roepnr.: 12.13
356 7228 12.13 65 ER-40-49 -1 Fred(7V)
Foto FE66.

356 7228 12.13 65 ER-40-49 -2 Fred(7V)
Foto FE67.

356 7228 12.13 65 ER-40-49 PICT0846 Ernst(7V)
Foto FE68.

356 7228 12.13 65 ER-40-49 Fred(7V)
Foto FE69.


De  ER-40-48   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2729   Roepnr.: 12.12
356 7229 12.12 65 ER-40-48 Fred(7V)
Foto FE70.


De  ER-40-47   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2730   Roepnr.: 12.11
356 7230 12.11 65 ER-40-47 -2 Fred(7V)
Foto FE72.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 -3 Fred(7V)
Foto FE73.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 -4 Fred(7V)
Foto FE74.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 PICT0318 (4-1-1966) Ernst(7V)
Foto FE75.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 PICT0319 (4-1-1966) 2 Ernst(7V)
Foto FE76.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 PICT0860 Ernst(7V)
Foto FE77.

356 7230 12.11 65 ER-40-47 Fred(7V)
Foto FE78.


De  EJ-79-48   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2731   Roepnr.: 12.02?
356 7231 12.XX 65 EJ-79-48 -1 (EK) Ernst(7V)
Foto FE79.

356 7231 12.XX 65 EJ-79-48 PICT0274 Ernst(7V)
Foto FE80.

356 7231 12.XX 65 EJ-79-48 PICT0275 2 Ernst(7V)
Foto FE81.

356 7231 12.XX 65 EJ-79-48 Fred(7V)
Foto FE82.


De  50-75-BA   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1965    Reg.nr.: 2732   Roepnr.: 12.??
356 7232 12.XX 65 50-75-BA Fred(7V)
Foto FE83.


De 25-92-BK   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1966    Reg.nr.: 2739   Roepnr.: 12.25
356 7239 12.25 66 25-92-BK Fred(7V)
Foto FE84.


De 25-93-BK   Merk: Porsche 356 C 1600 S Bj: 1966    Reg.nr.: 2740  Roepnr.: 12.26
356 7240 12.26 66 25-93-BK -1 Fred(7V)
Foto FE85.

356 7240 12.26 66 25-93-BK Fred(7V)
Foto FE86.

De ontmanteling van de HJ-86-79 en de GX-79-29.
Uit onderstaande Foto's blijkt dat er in de tijd ook voertuigen geheel ontmanteld werden door de AVD of de ook daar gevestigde PTD. Zoals hieronder de HJ-86-79 een 356 C 1600 SC en de GX-79-29 een 356 B 1600 S. Waarom is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de voertuigen voor de ontmanteling weinig of geen schade hadden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat een van deze auto's werd geprepareerd voor het museum.

 FA Sloop 356 2721 64 HJ-86-79 (130)(7V)
Foto FE101. De HJ-86-79.

FA Sloop 356 2721 64 HJ-86-79 PICT0801(7V)
Foto FE102. De HJ-86-79.

FA Sloop 356 2721 64 12.61 HJ-86-79 Ernst(7V)
Foto FE103. De HJ-86-79.

FA Sloop Porsche -1 Fred(7V)
Foto FE104. De HJ-86-79.

FA Sloop 356 2721 64 HJ-86-79 PICT0799(7V)
Foto FE105. De HJ-86-79.

FA Sloop 356 2721 64 12.61 HJ-86-79 3 Ernst(7V)
Foto FE106. De HJ-86-79.

FA Sloop Porsche -2 Fred(7V)
Foto FE107. De HJ-86-79.

FA Sloop Porsche (123) Ernst(7V)
Foto FE108. De GX-79-29.

FA Sloop Porsche (4) Ernst(7V)
Foto FE109. De GX-79-29.

FA Sloop Porsche (5) Ernst(7V)
Foto FE110. De GX-79-29.


Hieronder een aantal foto's met meerdere Porsches op een foto.
FB Groep 356 356 2723 12.23 64 GH-01-40 e.a. Porsches Fred(7V)

Foto FE201. o.a. GH-01-40  HJ-86-80

FB Groep 356 ER-40-46 ER-40-48 ER-40-50 (EK) Fred(7V)
Foto FE202. ER-40-46  ER-40-50  ER-40-48

FB Groep 356 ER-40-50 ER-40-47 Fred(7V)
Foto FE203. ER-40-50  ER-40-47

FB Groep 356 GX-79-25 (44) Fred(7V)
Foto FE204.

FB Groep 356 GX-79-25 GX-79-28 (44) Fred(7V)
Foto FE205. GX-79-25

FB Groep 356 GX-79-25 GX-79-28 -1 (44) Fred(7V)
Foto FE206.  GX-79-28   GX-79-25

FB Groep 356 HG-12-25 GX-79-26 -1 Fred(7V)
Foto FE207.

FB Groep 356 HG-12-25 GX-79-26 Fred(7V)
Foto FE208.  HG-12-25   GX-79-26

FB Groep 356 HJ-86-75 HJ-86-76 Fred(7V)
Foto FE209. HJ-86-76

FB Groep 356 HJ-86-76 HJ-86-78 (44) Fred(7V)
Foto FE210.

FB Groep 356 MU-00-79 HG-12-27 HG-12-28 HG-12-29 Fred(7V)
Foto FEFE211.  MU-00-79   HG-12-27  HG-12-28

FB Groep 356 R27xx ER-40-46 ER-40-48 ER-40-49 (1964) Fred(7V)
Foto FE212.  ER-40-49   ER-40-48

FB Groep 356 R27xx GX-79-28 HJ-86-75 (28-12-1964) 2 Fred(7V)
Foto FE213. GX-79-28

FB Groep 356 R27xx Porsches (105) Fred(7V)
Foto FE214.

FB Groep 356 R2732 50-75-BA HG-12-26 MU-00-79 Fred(7V)
Foto FE215.  50-75-BA   HG-12-26

FB Groep 356 Serie Porsches voor de wasbeurt -1 Fred(7V)
Foto FE216.

FB Groep 356 Serie Porsches voor de wasbeurt -2 Fred(7V)
Foto FE217.

reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org.
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S MOTOREN SBV '63-'67Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967.  Op een enkele uitzondering na zijn alle Foto's genomen op het terrein van de toen door de SBV in gebruik zijnde Alexanderkazerne te 's-Gravenhage.

MOTOREN
Hieronder enkele motoren die in de jaren '64 - '66 bij de SBV in gebruik waren. Er was toen nog geen sprake van een motorafdeling bij de SBV. Pas in 1967 is er bij de SBV een motorploeg opgericht. Begeleidingen van bv wielerevenementen en VIPS werd in die tijd verricht door het motorbegeleidingsteam dat was samengesteld uit motorrijders van de verkeersgroepen.
De BMW solomotor TZ-72-78    BJ 1959

SBV FE Motoren TZ-72-78 BMW-motor (13) Ernst(7K)
Foto FE400.

SBV FE Motoren TZ-72-78 BMW-motor (75) Ernst(7K)
Foto FE401. 2 mei 1964.

SBV FE Motoren TZ-72-78 (44) Fred(7K)
Foto FE402.

SBV FE Motoren TZ-72-78 -1 (44) Fred(7K)
Foto FE403. 2 mei 1964

SBV FE Motoren TZ-72-78 Fred(7K)
Foto FE404.De BMW solomotor UZ-86-63 met kuip    BJ 1965

SBV FE Motoren UZ-86-63 -1 Fred(7K)
Foto FE405. 22 april 1967. Waarschijnlijk is dit de eerste motor met kuip die bij de SBV (op proef) in gebruik was..

SBV FE Motoren UZ-86-63 Fred(7K)
Foto FE406.De BMW solomotor UZ-86-88    BJ 1965

SBV FE Motoren UZ-86-88 Fred(7K)
Foto FE407. 4 april 1966.
 
reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org.RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S VOERTUIGEN GBD '63-'67Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967.  Op een enkele uitzondering na zijn alle Foto's genomen op het terrein van de toen door de SBV in gebruik zijnde Alexanderkazerne te 's-Gravenhage.

VOERTUIGEN EN MATERIAAL T.B.V. DE GROEP BIJZONDERE DIENSTEN (GBD).
 Met ingang van 1 januari 1962 werd naast de groep Surveillance AutoSnelwegen (SAS of te wel de Porschegroep) als onderdeel van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV), ingesteld de Groep voor Bijzondere Diensten (GBD). Deze dienst had als taken; de controle op de maximum snelheidsbepalingen met radarapparatuur, controle op de gedragsregels door middel van traffipax – apparatuur en controle met speciale hulpmiddelen op zwaar vervoer. Tevens konden zij indien nodig verkeersmaterialen leveren zoals verkeerslichtinstallaties, dranghekken, mobilofooninstallaties etc. Dit materiaal werd landelijk ingezet bij grote evenementen zoals de Bloemcorso.TT Assen, de Elfstedentocht etc. Hieronder diversen voertuigen en materiaal dat in gebruik was bij de GBD. Zoals een T.P.W, op- en onopvallende surveillancevoertuigen, takelwagens etc.

De Citroën HY 1500, kenteken SV-74-23, roepnummer Alex 60, reg.nr. 4019 in de kleuren wit en blauw.

SBV FE TPW SV-74-23 (RP4019 ALEX60) Citrioën HY (RP) Ernst(7K)
Foto FE300

SBV FE TPW SV-74-23 (44) Fred(7K)
Foto FE301

SBV FE TPW SV-74-23 (RP4019 ALEX60)TPW (1965-03-29) (99) Ernst(7K)
Foto FE302. Met aangesloten uitlaatgasmeter.

SBV FE TPW SV-74-23 -afgevoerd Fred(7K)
Foto FE303.14 juli1965. Klaar voor afvoer.


De Citroën HY 1500, kenteken TN-75-61,reg.nr. 4041 in de kleuren wit en blauw.

SBV FE TPW FE TN 75 61 (R4041 16 8 65(7K)
Foto FE303a.

SBV FE TPW TN 75 61 1 Fred(7K)
Foto FE303b.

SBV FE TPW TN 75 61 Fred(7K)
Foto FE303c.


SBV FE DIV VW Variant GL-91-90 Alex51 2401-1 Fred(7K)
Foto FE304.

SBV FE DIV VW Variant GL-91-90 Alex51 2401-2 Fred(7K)
Foto FE305.

SBV FE DIV VW Variant GL-91-90 Alex51 2401-3 Ernst(7K)
Foto FE306

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 6-6-64 Ernst(7K)
Foto FE307.

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 6-6-64 Fred(7K)
Foto FE308.

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 16-2-65 3 Ernst(7K)
Foto FE309. Foto gemaakt op 6-6-'64. De HU-04-72 als opvallende verkeerssurveillanceauto. Hieronder dezelfde auto maar dan als onopvallend verkeerssurveillanceauto. Opmerkelijk want het zal niet vaak voorgekomen zijn dat een opvallend voertuig overgespoten werd tot onopvallend voertuig.

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 16-2-65 6 Fred(7K)
Foto FE310. Foto gemaakt op 16-2-'65

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 16-2-65 4 Ernst(7K)
Foto FE311.

SBV FE DIV VW Variant HU-04-72 Alex 50 16-2-65 5 Fred(7K)
Foto FE312.


Twee keer een Dodge takelwagen De RF-46-20 reg.nr. 4805 bouwjaar 1955 en de NA-45-34 reg.nr. 4806 bouwjaar 1957.
SBV GBD FE Kraanwagen NA-45-34 PF-46-20 Fred(7V)
Foto FE313.

SBV GBD FE Kraanwagen NA-45-34 Fred(7V)
Foto FE314.

SBV GBD FE Kraanwagen PF-46-20 Rxxxx & NA-45-34 R4806 Dodge (1965-02-07) (104) Ernst(7V)Foto FE315.


Tijdens het bestaan van de SBV / AVD zijn er vele auto's getest al dan niet gratis ter beschikbaar gesteld door de importeur die. Want welk automerk zou nou niet graag zien dat die landelijke verkeersdienst in hun merk auto zouden rijden. Zoals ook de hieronder getoonde Ford Mustang gekentekend GJ-95-35, Bouwjaar 1964, roepnummer Alex 30 gefotografeerd op 3-4-'65.
SBV FE DIV GJ-95-35 Ford Mustang -2 Fred(7K)
Foto FE316.

SBV FE DIV GJ-95-35 Ford Mustang Fred(7K)
Foto FE317.

SBV FE DIV GJ-95-35 Ford Mustang -3 Fred(7K)
Foto FE318.


Hieronder een drietal foto's van een Ford gekentekend DK-87-03.
Mogelijk was dit een traffipax auto. Mocht iemand iets over deze auto kunnen vertellen mail ons dan  via info@rijkspolitie.org
SBV GBD FE Trafficeye DK-87-03 (EK) Ernst(7K)
Foto FE319

SBV GBD FE Trafficeye DK-87-03 -2 Fred(7K)
Foto FE320

SBV GBD FE Trafficeye DK-87-03 GP-05-45 Fred(7K)
Foto FE321.


DAF kenteken PV-50-23. reg.nr: 4951. Kennelijk ingericht als bureau/commandowagen

SBV FE DIV PV 50 23 R495116 8 1965(7K)
Foto FE322. Een voertuig met opvallende details. Het lijkt namelijk wel of er rechts boven op het dak een constructie zit dat lijkt op een affuit voor een wapen. Het zou ook een luik kunnen zijn om op het voertuig te kunnen klimmen. Immers zit er bovenop ook een groot plateau. Ook zit er achterop dit voertuig een opvallende klep met ronde gaten. Dit alles kan natuurlijk ook te maken hebben met een eerdere functie van dit voertuig.  Wie kan er iets meer vertellen over dit voertuig. Info@rijkspolitie.org.

SBV GBD FE Commandoauto PV-50-23 -1 Fred(7V)
Foto FE323.

SBV GBD FE Commandoauto PV-50-23 -5 Fred(7V)
Foto FE324.


Bij de SBV waren ook nog enkele voertuigen t.b.v. de staf en voor algemeen gebruik. Hieronder enkele van deze voertuigen.

SBV FE DIV STAF 29 12 BA (R2532) Daffodil (RP) (18 3 1966)(7K)
Foto FE330.

SBV FE DIV STAF 39 89 AX (R2531)(7K)
Foto FE331.

SBV FE DIV STAF 39 89 AX (R2531) Daffodil(7K)
Foto FE332.

SBV FE DIV STAF 39 89 AX Fred(7K)
Foto FE333.

SBV FE DIV STAF HX 04 98 (44) Fred(7K)
Foto FE334.

SBV FE DIV STAF HX 04 98 (R2174 ALEX50) VW kever(7K)
Foto FE335.

SBV FE DIV STAF JS 02 11 (44) Fred(7K)
Foto FE336.


SBV GBD FE Diverse GX-79-27 met mobiele post Fred(7V)   SBV GBD FE Diverse Mobilofoontafel (RP) (30-5-1965) PICT0880 Ernst(7V)
Foto FE700. Mobiele zendposten.

SBV GBD FE Diverse Trawia (44) Fred(7V)       SBV GBD FE Diverse Trawia Fred(7V)
Foto FE701. Verplaatsbare verkeerslichten..


Begin jaren 60 beschikte de GBD van de SBV over een aantal Landrovers voor het vervoer van o.a. verkeersmaterialen

De Landrover kenteken JP-31-61.

SBV GBD FE landrover JP-31-61 (44) Fred(7V)
Foto FE702. De JP-31-61 Bouwjaar 1962.

SBV GBD FE landrover JP-31-61 -1 Fred(7V)
Foto FE703.

SBV GBD FE landrover JP-31-61 met Trawia Fred(7V)
Foto FE704.


Landrover kenteken 95-06-BA Bouwjaar 1965 Reg.nr. 2920.

SBV GBD FE landrover 95-06-BA Fred(7V)
Foto FE705. De 95-06-BA.

SBV GBD FE landrover 95-06-BA -1 Fred(7V)
Foto FE706.


Landrover kenteken 95-07-BA Bouwjaar 1965 Reg.nr. 2918.
SBV GBD FE landrover 95-07-BA Fred(7V)
Foto FE707.


Landrover kenteken FU-03-93 Bouwjaar 1965.
SBV GBD FE landrover FU-03-93 Prototype 1 Fred(7V)
Foto FE708. De FU-03-93 bouwjaar 1965 prototype?

reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org.
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S RADARVOERTUIGEN GBD '63-'67


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD).RADARVOERTUIGEN VAN DE GBD
De SBV had ook de taak de controle van de maximum snelheid. Daartoe hadden zij een aantal voertuigen met radarapparatuur. Bij de Ford Taunus werd gewerkt met de raderapparatuur aan de achterzijde en bij de Volkswagen aan de voorzijde.


In de begin jaren 60 beschikte d SBV over een viertal busjes voor stilstaande snelheidscontroles. 2 Volkswagen busjes en 2 Ford Transit busjes.
SBV GBD FE Radar 4 Radarbussen AVD -1 (44) Fred(7V)
Foto FE800. Links en rechts een Ford Taunus waarbij net boven de ketenplaat het kunststof raampje te zien is waarachter de radarapparatuur gemonteerd was.

SBV GBD FE Radar 4 Radarbussen AVD Fred(7V)
Foto FE801

SBV GBD FE Radar TJ-04-41 radar (44) Fred(7V)
Foto FE802

SBV GBD FE Radar TN-73-33 Radar Fred(7V)
Foto FE803

SBV GBD FE Radar TN-73-34 (R3915 ALEX33) VW Bus (Radar) (RP) Ernst(7V)
Foto FE804. Een Volkswagen met aan de voorzijde twee luikjes waarachter de Apparatuur gemonteerd was. Omdat deze luikjes van ijzer waren moesten ze tijdens de controle wel opengezet worden.

SBV GBD FE Radar TN-73-34(7V)
Foto FE805

SBV GBD FE Radar TN-73-34 Radar met mobiele post Fred(7V)
Foto FE806

SBV GBD FE Radar TN-73-34 TN-73-33 Radar Fred(7V)
Foto FE807

reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org.
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)
HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S TRAFFIPAXVOERTUIGEN SBV '63-'67


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD).

TRAFFIPAXVOERTUIGEN
Bij de SBV werd er ook al gewerkt met Traffipax voertuigen. Dit waren voertuigen voorzien van apparatuur waarmee overtredingen rijdend konden worden vastgelegd door middel van automatische camera's en een voorop het voertuig gemonteerde snelheidsmeter. Er was in die tijd nog geen afdeling Traffipax. Deze voertuigen behoorde in die tijd tot de groep Bijzondere diensten.


SBV GBD FE Trafficeye 49-09-AE 2408 39-89-AX R2531 Ernst(7V)
Foto FE350. Een Traffipaxauto met voorop een snelheidsmeter en een flitslamp gemonteerd.

SBV GBD FE Trafficeye 49-09-AE -1 Fred(7V)
Foto FE351.

SBV GBD FE Trafficeye 49-09-AE R2408 ALEX40 Ernst(7V)
Foto FE352.

SBV GBD FE Trafficeye 49-14-AE -2 Fred(7V)
Foto FE353.

SBV GBD FE Trafficeye 49-15-AE -2 Fred(7V)
Foto FE354.

SBV GBD FE Trafficeye 49-15-AE Fred(7V)
Foto FE355.

SBV GBD FE Trafficeye Gatsometer op RP Ford Zephyr Fred(7V)
Foto FE356. Een voorop gemonteerde snelheidsmeter. Doordat dit apparaat op de foto van een overtreding kwam te staan werd automatisch de datum, de tijd en de snelheid vastgelegd.

SBV GBD FE Trafficeye GP-05-45 (R1490 ALEX40) Ernst (2)(7V)
Foto FE357.

SBV GBD FE Trafficeye GP-05-45 (R1490 ALEX40) Ernst(7V)
Foto FE358.

SBV GBD FE Trafficeye GP-05-45 GP-06-63 -1 (44)(7V)
Foto FE359.

SBV GBD FE Trafficeye GP-05-51 MP-02-18 Fred(7V)
Foto FE360.

SBV GBD FE Trafficeye GP-06-63 1491 ALEX21 later 41 Ernst(7V)
Foto FE361.

SBV GBD FE Traffipax GP-06-63 (R1491 ALEX) (RP) PICT0784(7K)
De GP-06-63 voor of na zijn dienst als Traffipax auto.

SBV GBD FE Trafficeye MP-02-18 (44) Fred(7V)
Foto FE362.

SBV GBD FE Trafficeye MP-02-18 (R1518 ALEX43) (76) Ernst(7V)
Foto FE363.
Bekijk hier een artikel met meer informatie met betrekking tot surveillance met traffipaxvoertuigen.

Reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S VRACHTAUTO'S GBD '63-'67Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD).Hieronder een aantal container voertuigen die in de begin jaren 60 in gebruik waren bij de Groep Bijzondere Diensten. Deze vrachtauto's konden worden gebruikt om containerunits te vervoeren zoals zend-units, bureau-units werkplaatsen enz ten behoeve van controles op het vrachtverkeer. Ook kon hier andere materiaal mee vervoerd worden zoals b.v. dranghekken.


DAF vrachtauto   Kenteken VB-99-05   BJ: 1962    Reg.nr.: 4926   Roepnr.: Alex 57
SBV FE Container VB-99-05 -1 Fred(7K)
Foto FE852. De eerste vrachtauto met aanhangwagen die werd aangeschaft voor het vervoer van bureau- en werkplaatscontainers

DAF vrachtauto Kenteken XB-09-72  Reg.nr.: 4927    Roepnr.: Alex 54
.SBV FE Container XB-09-72 (R4928 ALEX54) (82) Ernst(7K)
Foto FE853.

SBV FE Container XB-09-72 (R4928 ALEX54) 1964-08-08 (103) Ernst(7K)
Foto FE854.

SBV FE Container XB-09-72 -1 Fred(7K)
Foto FE855.

SBV FE Container XB-09-72 -2 Fred(7K)
Foto FE856.


DAF vrachtauto   Kenteken XB-10-63   Reg.nr.: 4929   Roepnr.: Alex 59
SBV FE Container XB-10-63 -1 Fred(7K)
Foto FE857.

SBV FE Container XB-10-63 -3 Fred(7K)

Foto FE858
 
.SBV FE Container XB-10-63 - Zwarte 6 (44) Fred(7K)
Foto FE859.

SBV FE Container XB-10-63 Fred(7K)
Foto FE860.


DAF vrachtauto   Kenteken ZB-62-12   Reg.nr.: 4930   Roepnr.: Alex ?
SBV FE Container ZB-62-12 HF-74-92 -3 Fred(7K)
Foto FE862. Nieuw vanaf fabriek.

.SBV FE Container ZB-62-12 HF-74-92-1 Fred(7K)
Foto FE863.

SBV FE Container ZB-61-12 L-18-70R4930) 7 65(7K)
Foto FE864. Met tijdelijk kenteken.

SBV FE Container ZB-62-12 L-18-70 -1 (EK)(7K)
Foto FE865.

SBV FE Container ZB-62-12 (R4930) aug 65 Ernst(7K)
Foto FE866.

DAF vrachtauto BB-23-99
SBV FE Container BB-23-99 Fred(7K)
Foto FE867.

Diverse zogenaamde afzetcontainers
.SBV FE Container Mobiele Containers (44) Fred(7K)
Foto FE868.

SBV FE Container Mobiele zendpost -1 Fred(7K)
Foto FE869.

SBV FE Container Mobiele zendpost -2 Fred(7K)Foto FE870.


Voordat er voor de controle op het vrachtverkeer werd overgegaan voor de aanschaf van een "combinatie zwaar vervoer" zijnde een vrachtauto met aanhangwagen , waarop een werkplaats- en een bureaucontainer konden worden geplaatst, is er met onderstaand voertuig een proef gedraaid.  
SBV FE TPW TJ-58-44 TPW Opel Blitz (RP) Ernst(7K)
Foto FE850.

SBV FE TPW TJ-58-44 TPW Fred(7K)Foto FE855.

Reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org
RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
SECTIE BIJZONDERE VERKEERSTAKEN

FOTO'S DE ULM SBV '63-'67


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD).

 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwDE ULM OFTEWEL HET ULTRALICHT MOTORVOERTUIG.
Er zijn bij het Korps Rijkspolitie meerdere merken en typen bromfietsen en lichte motoren geweest die onder de noemer ULM oftewel "Ultralicht Motorvoertuig vielen". Hieronder enkele Foto"s van de bromfiets van het Merk Berini en de motorfiets DKW type Hummel. De Foto's zijn genomen in de periode van 9 februari 1964 tot 14 juli 1965 in 's-Gravenhage en de meeste op het terrein van de toen door de SBV in gebruik zijn Alexanderkazerne.


De Berini bromfiets

SBV ULM Berini -1 Fred(7V)
Foto FE501. Bromfiets Berini type ?

SBV ULM Berini -2 Fred(7V)
Foto FE502. Idem.

SBV ULM Berini Fred(7V)
Foto FE503. Bromfiets Berini type ?

SBV ULM Berini's RP Fred(7V)
Foto FE504.3 x Bromfiets Berini. Hieronder een aantal Foto's van de DKW Hummel.

SBV ULM FD01 DKW Hummel UU-58-68 Fred(7V)
Foto FE505.

SBV ULM DKW Hummels -1 Fred(7V)
Foto FE506.

SBV ULM DKW Hummels -2 Fred(7V)
Foto FE507.

SBV ULM DKW Hummels UU-58-67 (44) Fred(7V)
Foto FE508.

SBV ULM DKW Hummels UU-58-67 -1 (44) Fred(7V)
Foto FE509. Een met en een nog zonder kentekenplaat.

SBV ULM DKW Hummels Fred(7V)
Foto FE510.

SBV ULM FD01DKW Hummels -3 Fred(7V)
Foto FE511.

SBV ULM UU-58-26 TZ-72-78 Fred(7V)
Foto FE512. Links een ULM DKW en rechts een "echte" motor.

SBV ULM DKW Hummel Fred(7V)
Foto FE513. Een ritje door 's-Gravenhage.Uit onderstaande Foto's kan worden opgemaakt dat er in die tijd ook rijonderricht werd gegeven voor het rijden met een ULM. Zowel op de bromfiets als op de motor. Mogelijk was dat voor het korpsrijbewijs. In die tijd werden er honderden aangeschaft en al de toekomstige berijders moesten natuurlijk een opleiding krijgen. Veel rijkspolitiemensen hadden toen nog geen rijbewijs A. Reden waarom er tijdelijk een ontheffing is verleend aan Rijkspolitiemensen voor het rijbewijs A. Waarom deze opleiding in Den Haag werd gegeven en niet op de Verkeersschool is niet bekend. Mocht er iemand zijn die deze opleiding heeft meegemaakt en er wat over kan en wil vertellen dan horen wij heel graag zijn verhaal. info@rijkspolitie.org.

SBV ULM Berini DKW Hummel Fred(7V)
Foto FE514. Links een DKW motor en rechts een Berini bromfiets klaar voor het parkoers.

SBV ULM DKW Hummel onderricht Fred(7V)
Foto FE515. Parkoers rijden onder toeziend oog van je collega's.

SBV ULM DKW Hummels -6 Fred(7V)
Foto FE516. Achter de instructeur aan voor een ritje door 's-Gravenhage.

SBV ULM FG02 DKW Hummels en Berini's Fred(7V)
Foto FE517.Aftanken bij de plaatselijke benzineboer.

SBV ULM FG01 DKW Hummels -4 Fred(7V)
Foto FE518. Allemaal twee pitters (strepen) op een twee takt.

SBV ULM DKW Hummels -5 Fred(7V)
Foto FE519.

SBV ULM DKW Hummel onderhoud Fred(7V)
Foto FE520. Lesje voertuigonderhoud
 

356 2719 12.63 64 HJ-86-77 (129) Ernst(7V)
Foto FE521.Naar > De ULM  Een artikel met meer foto's en infomatie over de ULMwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Naar > Menu AVD voertuigen
Naar > lijst AVD voertuigen voor laatste toevoeging wijziging.
reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org.


Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....
Ga naar boven