RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk12. De Koninklijke Personeelsvereniging.

Wanneer je gevraagd wordt om een woord te schrijven ter gelegenheid van 40 jaar Personeelsvereniging RP-Alex, ligt het voor de hand dat je terugblikt naar hoe het in 1962 is begonnen. En het waren de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die uit politieke overwegingen het startsein gaven voor de oprichting van een Sectie voor Bijzondere Verkeerstaken. Een nieuwe Verkeersdienst wat het voorstel was van de toenmalige Algemeen Inspecteur van het korps Rijkspolitie mocht beslist niet, want 'dienst' klonk zo zelfstandig en het woord 'Sectie' hield iets afhankelijks in, vandaar.
De SBV, nog maar bestaande uit een tiental medewerkers van het eerste uur werd provisorisch ondergebracht in een lege woning , aan het Sweelinckplein in Den Haag maar, 'kraakte' met stilzwijgende toestemming van het Ministerie van Justitie korte tijd later een gedeelte van de voormalige Oude Alexanderkazerne in Den Haag en kon daardoor uitbreiden tot een veertigtal personeelsleden. Om te voorzien in de verstrekking van het onvermijdelijke kopje koffie werd een kantinepotje gevormd van waaruit ook de geschenkjes bij bijzondere gelegenheden werden bekostigd. Tijdens de discussie over de samenstelling van kantinecommissie werd een principiële beslissing genomen met verstrekkende gevolgen. Besloten werd namelijk om een personeelsvereniging in het leven te roepen en voor de oprichting van deze vereniging Koninklijke goedkeuring te vragen.
 
Na een spannende tijd waarin collegae van Gempo Den Haag moesten nagaan of de toekomstige bestuursleden van de nieuwe vereniging wel te goeder naam en faam bekend waren, kwam de Koninklijke goedkeuring voor de Personeelsvereniging RP ALEX officieel af. Vermeldenswaard is nog dat het ons niet zo zeer ging om de status, maar wel om een sterke positie te hebben mocht in de toekomst het ambtelijke apparaat in de persoon van de comptabele een te dikke vinger in de koffie willen hebben. En dat dit goed gezien was bleek enige jaren later toen Justitie de kantineclubs bij de Rijkspolitie drastisch aan banden wilde leggen en zelfs de prijs van de koffie wilde voorschrijven. RP Alex verzette zich hier krachtig tegen en toen de SG zich persoonlijk hiermee ging bemoeien heeft het mij veel moeite gekost deze duidelijk te maken dat RP Alex net zo als AJAX en de ANWB de status 'Koninklijk goedgekeurd' had.
 
Het is mede hierdoor, maar vooral door het enthousiasme van de leden, dat de personeelsvereniging zich zo heeft kunnen ontplooien. Hoewel ik mij had voorgenomen geen namen te noemen, maak ik een uitzondering voor Wim van Ballegooien die vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden onverbrekelijk met RP-Alex was verbonden. Inmiddels zijn wij 40 jaar verder en is het politiewereldje ingrijpend veranderd. GP en RP werden Regio en KLPD en ook de personeelsverenigingen van de voormalige landelijke diensten fuseerden of gingen samenwerken. Maar RP Alex is na deze 40 jaar nog steeds een actieve 'Koninklijke' personeelsvereniging waarop iedereen met recht trots kan zijn.
 
Cees Vogel.

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar