RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE AUTOBAANPOLITIE 1979


ABP79 VOORBLAD(35V)Hoofdstuk 2. Termijnplanning gerealiseerd

door A. C. Vogel

Dirigerend Officier der Rijkspolitie 1 e klasse, Commandant Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie

Het was het Internationale Verkeerspolitiecongres 1959 in Essen waaraan van rijkspolitiezijde werd deelgenomen door de toenmalige majoor W.H. van Ballegoijen de Jong, kapitein A.J. Dek en ondergetekende, waar het eerste persoonlijke contact werd gelegd met de toenmalige commandant van de "Landes Autobahn Zug Düsseldorf", Polizeikommissar Viktor Manweiier. Inmiddels zijn wij twintig jaar verder en ik wil gaarne op dit moment met voldoening constateren dat de lange termijnplanning, die de heer Van Ballegoijen de Jong in het einde van de vijftiger jaren voor ogen had, voor het grootste deel langs de door hem toen reeds voorziene lijnen is gerealiseerd.

Ik kom hier later nog op terug.
Eerst gaan wij nog even terug naar het bureau Verkeerszaken van de Algemene Inspectie in 1958.

Ik heb het voorrecht gehad om vrijwel vanaf de dag waarop het nieuwe hoofd van dit bureau begon aan zijn opdracht: het reorganiseren van het verkeerstoezicht door het Korps Rijkspolitie, daaraan mee te werken.

Terugdenkend aan deze beginperiode heb ik er behoefte aan om enige - op zichzelf niet zo belangrijke - dingen te memoreren, die evenwel voor een groot deel bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingen van de jaren daarna.
Het eerste wat de heer Van Ballegoijen mij mededeelde was: "Wanneer wij een gefundeerd oordeel moeten geven en een goed plan willen maken, moeten wij weten waarover wij praten". Het gevolg was dat wij bijna drie maanden lang, alle, maar dan ook alle interlokale wegen hebben afgereden.
In elk gebied werden de op het verkeer betrekking hebbende instanties bezocht, waarbij alle daarvoor in aanmerking komende gegevens werden vastgelegd. Achteraf vraag ik mij af of achter deze zonder meer onmisbare - verkenning, niet van meet af aan bij de heer Van Ballegoijen de primaire opzet stak om ongestoord en niet aan tijd gebonden van gedachten te kunnen wisselen over het te bereiken doel en de wijze waarop dit gerealiseerd zou moeten worden.
Na een paar lange reizen hadden wij hier een uitermate efficiënt systeem voor ontwikkeld.
Wanneer ons heen en weer gepraat leidde tot conclusies of ideeën, stopten wij bij het eerste beste restaurant en legden de resultaten vast op papier.
Het zou in dit bestek te ver voeren om U de verslagen van deze - soms twee- of driedaagse - reizen in extenso te verhalen, maar ik wil bij gelegenheid van deze terugblik niet onvermeld laten dat ik tijdens deze "reisperiode" Van Ballegoijen heb leren kennen als een principieel man met briljante ideeën, een vooruitziende blik, een uitstekend stilist, met een groot gevoel voor humor, van wie ik voor mijn verdere loopbaan veel heb opgestoken.

ABP79 H2.16fb(7V)

      Links: Niet te houden.... Dwars door het hek. Rechts : Training door Porsche op Zandvoort.

Tijdens een van de reizen waren de eerste gedachten ontstaan over een doelmatige vorm van verkeerstoezicht op de autosnelwegen. Wij hadden gehoord dat in Nordrhein-Westfalen met succes een geheel nieuwe methode was ingevoerd en tijdens het eerdergenoemde congres in Essen in 1959 werden de eerste kontakten gelegd met Viktor Manweiler.

Een gesprek, een ritje met een surveillance-porsche, een bezoek aan de Tannestrasse in Düsseldorf ondersteunden onze eigen gedachten en resulteerden in de aanschaf van één politie-porsche voor het nemen van een proef in ons eigen land.
Het waren de opperwachtmeester J. van der Heide en de wachtmeester 1e klasse J. van Beusekom die voor dit doel werden aangetrokken. Het begin was er en de "Sectie Bijzondere Verkeersstaken" werd ingesteld. Weet u het nog? Je kon er wel bijkomen, maar ervaren verkeersman, niet te oud, bereid om de zwaarste psychologische testen te ondergaan en gehuwd met ten minste twee kinderen (vanwege het verantwoordelijkheidsgevoel!!).

Omdat ons in Duitsland was gebleken dat een essentieel punt bij de nieuwe vorm van surveillance de presentatie van de bemanning was hebben wij hieraan bijzonder veel aandacht besteed.

Op basis van een aantal uitgangspunten op het stuk van benaderingsmethodiek, verbaliseringsbeleid, "verkoop""techniek, surveillancetactiek, enz. werd in samenwerking met de inmiddels aangetrokken medewerkers een operatieplan opgesteld.
Maandenlang werd gediscussieerd met daarvoor uitgenodigde deskundigen op allerlei terreinen.
Van de ervaringen van de Duitse collegae werd dankbaar gebruik gemaakt. De ondersteuning van Düsseldorf ging zelfs zo ver dat een kern van toekomstige politiesurveillanten in Duitse uniformen(!) op de Autobahnen in het Ruhrgebied als surveillanten de fijne kneepjes van de "inhalende surveillance" konden leren.
Met steun van ervaren porsche-rijders als Blonk, Ben Pon, en anderen werd met achterlating van één auto op Zandvoortse circuit de Grand Prix geëvenaard.
Het is al jaren achterhaald maar het introduceren van de aangepaste witte kleding was geen eenvoudige zaak. Met name de heer Poeiert zou hier boekdelen over kunnen vertellen.

Van Sweelinckplein naar de oude Alexanderkazerne.

De Sectie Bijzondere Verkeerstaken kon verder groeien. Ik moet nog even een paar dingen kwijt. Eerst over de Porsche. Een naam die ik in dit verband moet noemen is die van de heer Blonk, directeur van de Wittebrug in Den Haag die - voor een groot deel als hobbyist - zich volledig heeft ingezet om het rijdend materieel van de "Porschegroep" in optimale staat te houden.


ABP79 H2.16fo(7V)
       Links: Visietekaartjes doen hun intrede.
       Rechts: "Hoog" bezoek bijde SBV (zonder hoofddeksel) Mr. van Liere voormalig Directeur Generaal.

Toen de Sectie Bijzondere Verkeer taken haar eerste voorzichtige maar zelfbewuste wielen zette op de weg moest gebruik worden gemaakt van de districtsmobilofoonnetten, met alle bezwaren van dien. Het was de toenmalige rayonchef van de Politie Verbindingsdienst in Den Haag, de heer A. van Min, die zich vanaf het eerste begin heeft ingezet voor onze verbindingen. Zijn idee om op de watertoren in Bergambacht een relaisstation te plaatsen is het begin geweest van onze huidige netten.

Ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben bij de A.V.D., die steeds met weemoed terugdenk aan de tijd van de 12 porsches, die met 24 idealisten op tweede pinksterdag allemaal in dienst waren op een autosnelwegen net van enige honderden kilometers met een verkeersintensiteit die een fractie was van de rijksweg 12 nu buiten de spits. Alleen de insiders weten dat de commandant, omdat iedereen de weg op was, de mobilofoon bediende en na afloop van de drukte zeer snel naar Oudenrijn reed om daarna met 12 wagens achter elkaar naar Den Haag terug te rijden, met blauwe zwaailichten aan de stad door en kroketten halen in het centrum.

Het gevaar bestaat dat een dergelijk herinnering tot nostalgie leidt, maar ik ben de stellige mening toegedaan dat de inzet, het enthousiasme, en de persoonlijke betrokkenheid van de groep medewerkers van de eerste jaren de basis hebben gelegd voor de Algemene Verkeersdienst zoals deze thans door het Nederlandse volk wordt gezien. Deze Algemene Verkeersdienst van 1979, die de door de regering opgedragen surveillancezorg op ruim 1300 kilometer autosnelwegen heeft, is belast met een groot aantal taken op verkeersgebied die een nationaal karakter hebben en is een niet meer weg te denken "centrum" in onze verkeerssamenleving.

Op basis van een recentelijk afgesloten organisatie onderzoek zal de organieke sterkte van de Algemene Verkeersdienst worden verhoogd tot bijna 1000 medewerkers.

Aan het slot van deze korte bijdrage aan het reünieboek wil ik nog even het advies vermelden, dat de heer Van Ballegoijen de Jong mij gaf, toen hij het Korps Rijkspolitie verliet en commissaris van Gemeentepolitie in Wassenaar werd: “Zorg voor goed verhoudingen met de bestaande politiekorpsen, verstoor zo min mogelijk de bestaande structuren en beperk je tot autosnelwegen, maar dan ook volledig!

De rest komt vanzelf.”

ABP79 H2.19fb(35V)

Een ontmoeting met de L.A.Z. 1978: Hr. Manweiler, 40 jr. in dienst krijgt een cadeautje van de AVD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ABP79 H2.19fo(35V)
Uitreiking "Gouden Stuurwiel" Pr. Bernard. hr Vieth, heren v.d. Heide, van Beusekom en Koetjé.

Naar menu > Brochure autobaanpolitie 1979.