RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE AUTOBAANPOLITIE 1979


ABP79 VOORBLAD(35V)Voorwoord.

Op 28 april 1979 zullen in het zuiden van Nederland de mensen van het eerste uur van de Surveillancegroep Autosnelwegen (S.A.S.) en van de voormalige LandesAutobahnZüge (L.A.Z.) uit Düsseldorf elkaar ontmoeten tijdens een gezamenlijk georganiseerde reüniebijeenkomst. Deze bijeenkomsten die maar zo nu en dan plaatsvinden en):o langzamerhand een traditie geworden zijn, vinden hun oorsprong in de nauwe samenwerking tussen de L.A.Z. en de S.A.S. in de jaren. . . .

Het was Viktor Manweiier die in 1956 het initiatief nam tot een geheel nieuwe methode van verkeerstoezicht.
Het systeem van inhalende surveillance op de Autobahnen in Nord-RheinWestfalen door een aantal zorgvuldig geselecteerde verkeerspolitiemensen met zeer snelle voertuigen was een bijzonder goede greep.

Van veel groter betekenis was naar mijn mening de geheel nieuwe benaderingswijze van het publiek. In korte tijd bleek de formatie van de "weisse Mäuse" sukses te hebben en was een direkte invloed op het rijgedrag op de AutQbahn duidelijk waarneembaar. De inschakeling van psychologen, een juiste wijze van public relations en vooral het geloof in het nieuwe systeem van de met de uitvoering belaste politieambtenaren waren hier zeker debet aan. Het spreekt vanzelf dat deze ontwikkelingen ook internationaal de aandacht trokken.In de jaren '58 en '59 werden de eerste kontakten gelegd met de duitse collegae en de ervaringen met deze - door ons in Duitsland niet verwachte - vorm van verkeerstoezicht waren zodanig dat ook in Nederland een aanvang kon worden gemaakt met de opbouw van de S.A.S., gebaseerd op het principe van de L.A.Z., maar aangepast aan de Nederlandse normen.

De grote uitbreidingen van het Nederlandse autosnelwegennet waren in een begin van uitvoering, de verkeersdichtheid was nog gering of de massamotorisatie kwam op gang, het verkeerstoezicht op de autosnelwegen vereiste een uniforme aanpak, faktoren die in Nord-Rhein-Westfalen reeds enige jaren daarvoor de aanleiding vormden voor de oprichting van de L.A.Z.De wijze waarop de duitse collegae ons in praktijk en theorie hebben geholpen bij de opbouw va,n de S.A.S. is geweldig geweest en welhaast voor een groot deel het sukses van ons eerste optreden. De intensieve kontakten van de eerste jaren die tot vele vriendschappen hadden geleid, bleven in de jaren daarna bestendigd.

Door uitwisseling van ervaringen, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe methodieken is een unieke band ontstaan tussen de twee verkeersdiensten.
Hoewel nu in 1979 dit begin van een verouderde aanpak al historie begint te worden, is de persoonlijke band tussen de leden van de beide Porsche-groepen blijven bestaan en de ontmoeting in Kerkrade zal naar ik hoop, hiervan een duidelijk bewijs leveren.

A. C. Vogel

Dirigerend officier der Rijkspolitie 1 e klasse
Commandant Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie.


Naar menu > Brochure autobaanpolitie 1979.