RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE REÜNIE SAS 1985


SR85 H00.01Voorblad(7V)Hoofdstuk 11. De Meldkamer.

De meldkamer en zoals ik dat zie in het jaar 2000

Het is nog niet eens zo lang geleden dat er nog vrijwel dagelijks sprake was van verkeersopstoppingen op de doorgaande routes in ons dichtbevolkte Nederland. In de zestiger jaren werd het wagenpark te groot voor de beschikbare wegcapaciteit en kwam er af en toe een verkeersbericht 'op de radio'.

Daar dit toen duidelijk in een behoefte voorzag werden er door verschillende belanghebbenden afspraken gemaakt en ontstond het woord 'verkeersinformatie'. Weer vele jaren later werd deze verkeersinformatie niet alleen gelezen door de radionieuwsdienst maar ook door medewerkers van de politieverkeerscentrale. Hoewel. het systeem goed werkte, in de regel was de informatie zeer betrouwbaar, files waren er en bleven er. Ook het op vele drukke wegen aangebrachte verkeersgeleidingssystemen kon filevorming niet voorkomen.

Maar de techniek stond niet stil. Na de huiscomputer in de jaren tachtig deed de auto-info computer zijn intrede. Een hele verbetering al. Je toetste eenvoudig de verlangde route in en de computer wees de weg. Was de hoofd route door welke oorzaak dan ook voor langere tijd onbruikbaar, de computer gaf zo het alternatief aan.
Maar de geleerden gingen verder.
SR85 H11.49f(7V)Ongevallen, één van de belangrijkste oorzaken van filevorming, moesten worden voorkomen. Er werden censoren in auto's gemonteerd. Het resultaat was verbluffend. Afhankelijk van de snelheid werd de afstand tussen de voertuigen geheel automatisch aangepast. Een op een autosnelweg stilstaand voertuig zond een sterker signaal uit dan een rijdend. Daardoor werd de achteropkomende auto, alweer geheel automatisch, gedwongen te stoppen of langzamer te gaan rijden. Een kettingbotsing behoorde tot het verleden. Het hele wegennet was als het ware één grote 'groene golf'. Was de maximale wegcapaciteit bereikt dan was het jammer voor diegeen die ook van die route gebruik wilde gaan maken. Je kwam er niet op. De info-computer verstrekte wel de gegevens voor een alternatieve route maar daar bleef het bij. Gaf je er de voorkeur aan te wachten dan werd je auto opgesteld in een speciaal daarvoor bestemd vak. Zogauw er ruimte kwam kreeg je die informatie door en kreeg je permissie te gaan rijden en zo in te voegen in de verkeersstroom.
Het aldus ontwikkelde systeem werd meer en meer geperfectioneerd. Nu bestaat de mogelijkheid alvast een plaats te 'reserveren'. Zo kun je gebruik maken van een week- of een dagrooster. Thuis wordt het programma voor de volgende week of dag in de home-computer ingevoerd.

Middels een vaste code wordt het contact gelegd met de verkeersinformatie computer in Driebergen. U krijgt bericht of de verlengde route op dat tijdstip voor U toegankelijk is. Is dat niet het geval dan volgt een alternatieve tijd.
Spookrijden is een woord dat inmiddels verouderd is. De borden onder aan de afritten 'GA TERUG' zijn reeds lang geleden weggehaald. Blijft U met pech op de rijbaan staan dan wordt U vanuit de Verkeerscentrale door middel van de computer verteld hoe U moet handelen.

SR85 H11.51fb(7V)Het overige verkeer wordt intussen, afhankelijk van de situatie ter plaatse, geregeld. Verder is er nog een groot voordeel. De Nederlandse verkeerscomputer in Driebergen staat in verbinding met de Duitse computer in Düsseldorf en de Belgische in Brussel. En deze staan op haar beurt weer doorgekoppeld naar die in de omliggende landen.

Ongehinderd reizen in Europa dus.
Waren er in de jaren tachtig nog wel eens problemen tussen de VI-partners, over weersinvloeden op het verkeer, nu was dat niet meer zo.

Zonnepanelen langs de wegen zorgden voor een constant verwarmd wegdek.
Gladheid bestond niet meer. Geen milieuproblemen meer over wel of niet gebruiken van chemische middelen of gewoon zout. Mist is een niet weg te cijferen 'natuurverschijnsel'. Boven de wegen echter werd het door een geniaal systeem, het heeft iets weg van een afzuigsysteem zoals in woningen gebruikt, weggeblazen. Je reed als het ware door een tunnel.
En Driebergen? Driebergen bestaat nog steeds. In hypermoderne gebouwen is nu een centrum gevestigd dat voorzien is van de laatste snufjes op technologisch gebied. Een gunstig gevolg van het steeds opnieuw uitstellen van plannen tot nieuwbouw in de jaren zeventig en tachtig.

En de medewerkers van toen?
Zij maakten gebruik van een vervroegde mogelijkheid tot uittreding. Ze kochten zich een boerderijtje of sloten zich aan bij een van de vele communes. Ze gingen terug naar af en leven zoals ze het zich eigenlijk altijd gewenst hadden. Zonder electronica. Weer één met de natuur.
En verkeersinformatie?
Nooit van gehoord.

Rob van Rees 

SR85 H11.51fo(7V)


 

 


Naar menu > Brochure SAS reünie 1985.