RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE REÜNIE SAS 1985


SR85 H00.01Voorblad(7V)Hoofdstuk 10. Verbindingen.

Voor het functioneren van een landelijke dienst zijn goede verbindingen onontbeerlijk. De Algemene Verkeersdienst, ontstaan uit de Sectie Bijzondere Verkeerstaken, welke aanvankelijk opereerde vanuit de Alexanderkazerne in Den Haag beschikte daartoe aanvankelijk over een eigen radionet bestaande uit drie onbemande relaisstations welke waren opgesteld in Bergambacht, Aalsmeer en Wageningen.

De roepnaam in dit net, Alex, was een afkorting van de toenmalige thuisbasis.
De verplaatsing van de thuisbasis naar Driebergen en de uitbreiding van taken vereisten een uitbreiding van dit net. Door de Politieverbindingsdienst werd een landelijk net ontworpen en in samenwerking met de leverancier geïnstalleerd, bestaande uit een aantal relaiszenders welke via knooppuntcentrales door middel van lijnverbindingen met de centrale bediening in de meldkamer Driebergen werden verbonden. De drie toegewezen radiokanalen bepaalden de gekozen netconfiguratie; per knooppuntcentrale konden maximaal drie relaisstations worden samengevat.

SR85 H10.45f(7V)De centrale apparatuur kon de 10 knooppuntcentrales aan afzonderlijke bedienplaatsen koppelen.
Naast dit Alexie ontstond het Peternet hetwelk een identieke configuratie bezat, het verschil bestond uit het toegepaste radiokanaal, waren dat in het Alex drie radiokanalen, het Peternet beschikte slechts over een radiokanaal.
De consequentie hiervan was, dat binnen de regio van een knooppuntcentrale slechts één zender van het Peternet in relaisbedrijf mocht worden gezet. Bij een afzonderlijke bediening van de knooppuntcentrales vanuit de meldkamer leverde dit geen problemen op. In de praktijk echter werd de bediening van alle knooppuntcentrales gelijktijdig vanaf één of meerdere bedienplaatsen verzorgd waardoor problemen ontstonden.
Binnenkomende berichten van surveillanten kwamen via meerdere vaste stations en verschillende knooppuntcentrales in Driebergen gezamenlijk op een bedienpaneel binnen waardoor de kwaliteit van de verbindingen in hoge mate verslechterde, ook de berichtgeving vanuit de meldkamer bereikte het voertuig via verschillende wegen, eveneens ten koste van de kwaliteit.

Hetzelfde probleem deed zich, zij het in geringere mate, ook in het Alexnet voor.
De wens naar meer en betere verbindingen is in de huidige netconfiguratie tegenstrijdig, meer vaste stations veroorzaken meer onderlinge storingen. De oplossing van de geschetste verbindingsproblematiek moet derhalve in een structuurwijziging worden gezocht.

  Met het oog op de toekomst.
SR85 H10.47fb(7V)De structuur van een open net waarin alle voertuigen alle gevoerde gesprekken kunnen meeluisteren dient te worden vervangen door een gesloten netstructuur waarin de verbindingen naar behoefte worden geselecteerd.
Tevens worden in deze netwerkstructuur meerdere gelijktijdige gesprekswegen mogelijk hetgeen de netbelasting doet afnemen en de wachttijden verkort.
Ook het gebruik door meerdere onafhankelijke Diensten is in deze netwerkstructuur te verwezenlijken, waarbij onderlinge hinder of storing kan worden voorkomen.
In een nieuw te ontwerpen verbindingsnetwerk, hetgeen gebaseerd zal zijn op bovengenoemde uitgangspunten, zal de centrale bediening worden verzorgd door meerdere naar functie adresseerbare bedienplaatsen.
Teneinde een zo groot mogelijk bedieningsgemak te verkrijgen zullen vanuit het voertuig de identiteit, de status en het gewenste adres in de vorm van een code-telegram bij aanvang van elk gesprek automatisch worden verzonden. De centrale microprocessor gestuurde apparatuur verzorgt de verbindingsselectie en de prioriteit op grond van de verkregen adres- en statusinformatie.

Meldkamer in opbouw.    

Van elke bedienplaats in de meldkamer of van elders opgestelde bedienplaatsen kunnen alle voertuigen hetzij individueel, hetzij in groepsverband worden opgeroepen, waarbij de individuele oproep automatisch door de mobilofoon in het desbetreffende voertuig gequiteerd wordt met het terugzenden van zijn status en identiteit. Ook algemene oproepen in regionale delen van het landelijk net zijn mogelijk. Tenslotte kan indien daartoe behoefte bestaat in regionale delen van het netwerk beperkt relaisverkeer worden ingeschakeld waar-

door alle deelnemende voertuigen in deze regio onderlinge communicatie kunnen voeren welke door het Berichtencentrum kan worden meegeluisterd. Het ware wenselijk dat de realisatie van een nieuw verbindingsnetwerk, binnen niet al te lange tijd de huidige verbindingsproblematiek oplost.

J. Schoenmaker


Naar menu > Brochure SAS reünie 1985.