RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICTEN HEERENVEEN /
LEEUWARDEN / FRIESLAND
OVERZICHT LANDGROEPENHieronder een lijst met namen van de Landgroepen die tot de District Heerenveen, Leeuwarden en Friesland hebben behoord.  Het District Heerenveen is op 1 maart 1969 opgeheven. De Landgroepen zijn toen toegevoegd aan het District Leeuwarden. In aanloop naar de politiereorganisatie van 1993 is in 1986 de naam van het District Leeuwarden gewijzigd in District Friesland.

Dit artikel is in ontwerp 

Landgroep: District:      Bestaan: Diversen:
  Voor '69 Na '87
Achtkarspelen .. Leeuwarden ..
Ameland .. Leeuwarden Friesland
Baaderadeel .. Leeuwarden ..
Barradeel .. Leeuwarden ..
Bolsward Heerenveen Leeuwarden ..  '80 Samev. Hennaarderadel en Wonseradeel
Dantumadeel .. Leeuwarden Friesland
Dokkum .. Leeuwarden ..
Dongeradeel .. Leeuwarden Friesland
Ferwerderadeel .. Leeuwarden Friesland  '58-
Franeker .. Leeuwarden ..
Franekeradeel .. Leeuwarden Friesland
Friesland-West .. Leeuwarden Friesland
Gaasterland Heerenveen Leeuwarden ..
Grouw .. Leeuwarden ..
Haskerland Heerenveen Leeuwarden ..
Hemelumer Oldeferd Heerenveen Leeuwarden ..
Hennaarderadeel .. Leeuwarden ..  '49-'80 16-4-'80 Opgeh. > Bolsward / Franeker
Het Bildt .. Leeuwarden ..
Idaarderadeel Heerenveen Leeuwarden ..
Kollumerland .. Leeuwarden ..
Kollumerland en Nw. Kruisland .. Leeuwarden ..
Koudum   Leeuwarden   '47-'48 ?  
Lemsterland / Lemmer Heerenveen Leeuwarden ..
Mantgum .. Leeuwarden ..
Menaldumadeel .. Leeuwarden Friesland
Midden-Friesland .. Leeuwarden Friesland
Oostdongeradeel .. Leeuwarden ..
Ooststellingwerf Heerenveen Leeuwarden Friesland
Opsterland Heerenveen     tot eind 1947 Daarna gemeente politie
Scharsterland .. Leeuwarden Friesland
Terschelling .. Leeuwarden Friesland
Tietjerksteradeel .. Leeuwarden ..
Westdongeradeel .. Leeuwarden ..
Wijmbritseradeel Heerenveen Leeuwarden Friesland
Wommels .. Leeuwarden ..
Wonseradeel .. Leeuwarden .. 80 Opohegh. > Grp. Bolsward
Zuidwesthoek .. Leeuwarden ..

Er zijn in de loop der jaren heel wat groepen opgeheven, opgericht, gesplitst, samengevoegd of van naam veranderd. Het is daardoor lastig om daar een goed overzicht van te geven. Bovenstaand overzicht is met zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je desondanks onjuist- of onvolledigheden zien geeft dit dan a.u.b. even door via info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar >  menu artikelen district Heerenveen
Naar > 
menu artikelen district Leeuwarden / Friesland

Naar >
overzicht Districten Rijkspolitie vanaf 1947